Формування фонематичних процесів у дітей дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто формування фонематичних процесів у дітей дошкільного віку. Проблема формування фонематичних процесів у дітей дошкільного віку із порушенням мовлення є однією з головних у логопедії. Вона охоплює виховання культури мовленнєвого слуху, вироблення умінь розпізнавати певний звук у слові, навчання аналізувати звуковий склад слова та вироблення узагальнювальних уявлень про диференціальні ознаки фонем. В статье рассмотрено формирование фонематических процессов у детей дошкольного возраста. Проблема формирования фонематических процессов у детей дошкольного возраста с нарушением речи является одной из главных в логопедии. Она охватывает воспитание культуры речевого слуха, выработку умений распознавать определенный звук в слове, обучение анализировать звуковой состав слова и выработку обобщающих представлений о дифференциальных признаках фонем. The article deals with the formation of phonemic processes in preschool children. The problem of phonemic processes formation in preschool children with speech disorders is one of the main problems in speech therapy. It covers the education of the culture of speech hearing, the development of skills to recognize a particular sound in a word, learning to analyze the sound composition of a word and the development of generalizing ideas about the differential signs of phonemes.
Опис
Ключові слова
фонематичні процеси, діти дошкільного віку, логопедія, порушення мовлення, фонематическое процессы, дети дошкольного возраста, логопедия, нарушение речи, phonemic processes, preschool children, speech therapy, speech disorders
Цитування
Калашникова О. О. Формування фонематичних процесів у дітей дошкільного віку / О. О. Калашникова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 288–290.