Складні речення безсполучникового типу в діалектному мовленні українців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дослідження присвячене аналізові безсполучникових складних речень як окремого типу складних структур, розгляд їхніх ознак здійснюється на ґрунті тієї класифікації, яка відбиває специфічні риси саме безсполучникових складних утворень без будь-якої орієнтації на сполучникові види складних речень. Исследование посвящено анализу бессоюзных сложных предложений как отдельного типа сложных структур, рассмотрение их признаков осуществляется на почве той классификации, которая отражает специфические черты именно бессоюзных сложных образований без всякой ориентации на союзные виды сложных предложений. The study is devoted to the analysis of unconnected complex sentences as a separate type of complex structures, consideration of their features is based on the classification, which reflects the specific features of unconnected complex formations without any focus on connective types of complex sentences.
Опис
Ключові слова
українська мова, діалектне мовлення, складні речення, предикативний компонент, украинский язык, диалектическая речь, сложные предложения, предикативный компонент, Ukrainian language, dialectical speech, complex sentences, predicative component
Цитування
Марцин С. О. Складні речення безсполучникового типу в діалектному мовленні українців / С. О. Марцин // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 131–138.