До питання формування вмінь створювати сценічний образ вокального твору на заняттях з постановки голосу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-10-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаються питання формування вмінь створювати сценічний образ вокального твору майбутніми вчителями музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу. Надано визначення поняття «сценічний образ вокального твору», його складові. Наведено етапи роботи над створенням сценічного образу вокального твору майбутніми вчителями музичного мистецтва на заняттях з постановки голосу. В статье рассматриваются вопросы формирования умений создавать сценический образ вокального произведения будущими учителями музыкального искусства на занятиях по постановке голоса. Дано определение понятие «сценический образ вокального произведения», его составляющие. Приведены этапы работы над созданием сценического образа вокального произведения будущими учителями музыкального искусства на занятиях по постановке голоса. Тhe article considers the formation of skills to create a stage image of a vocal work by future music teachers in voice classes. The definition of the concept of "stage image of a vocal work", its components. The stages of work on the creation of a stage image of a vocal work by future music teachers in voice training classes are given.
Опис
Ключові слова
сценічний образ вокального твору, вокально-сценічна підготовка, майбутній вчитель музичного мистецтва, сценический образ вокального произведения, вокально-сценическая подготовка, будущий учитель музыкального искусства, stage image of a vocal work, vocal-stage preparation, future music teacher
Цитування
Кузьмічова В. А. До питання формування вмінь створювати сценічний образ вокального твору на заняттях з постановки голосу / В. А. Кузьмічова, Є. В. Галіченко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 2. – С. 113–118.