ВПЛИВ ЛОКАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ НА РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ЖАНРІВ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ХОРЕОГРАФІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі зроблено розгляд локальних традицій регіонів Китаю та виявлен їх вплив на жанри народної хореографії Китайської народної республіки. Проаналізовано історико-соціальні умови виникнення основних жанрів народної хореографії КНР; визначено зв’язок локальних традицій з основними жанрами китайської народної хореографії. У танцях кожної етнічної групи відображаються особливості локальних традицій в релігії, культурі та історії цього народу, загальні для всіх людей теми: кохання, ревнощі, суперництво, а також здатність прощати, материнське благословення і родинні зв'язки. Споріднені та громадські зв'язки відіграють важливу роль у багатьох народних танцях. The paper examines local traditions of Chinese regions and identifies their influence on the genres of folk choreography of the People's Republic of China. The historical and social conditions of the emergence of the main genres of Chinese folk choreography were analyzed; the relationship of local traditions with the main genres of Chinese folk choreography was determined. The dances of each ethnic group reflect the peculiarities of local traditions in religion, culture and history of that people, the universal themes of love, jealousy, rivalry, as well as the ability to forgive, maternal blessings, and kinship ties. Kinship and community ties play an important role in many folk dances.
Опис
Ключові слова
локальні традиції, історія танцю, китайська народна хореографія, жанри хореографії, local traditions, history of dance, Chinese folk choreography, choreographic genres
Цитування
Цзоу Ф. Вплив локальних традицій на розвиток основних жанрів китайської народної хореографії : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 024 Хореографія / Ф. Цзоу ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2022. – 31 с. : табл. + дод.
Колекції