ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Анотація
У публікації проаналізовано адміністративні правопорушення, які пов‘язані з корупцією, за що передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, статті Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ключовою ознакою цього діяння є наявність реального конфлікту інтересів. Зазначено, що науковцям-правникам та практичним працівникам правоохоронних органів слід звернути увагу й на недосконале визначення в Законі поняття «потенційний конфлікт інтересів», встановлення факту наявності якого також може тягнути за собою досить несприятливі наслідки для осіб, між якими він виник. The publication analyzes administrative offenses related to corruption, for which administrative liability is provided, in particular, the articles of the Code of Ukraine on administrative offenses. A key feature of this act is the presence of a real conflict of interest. It is noted that legal scholars and practitioners of law enforcement agencies should also pay attention to the imperfect definition of the concept of "potential conflict of interest" in the Law, the establishment of the fact of the existence of which can also entail quite unfavorable consequences for the persons between whom it arose.
Опис
Ключові слова
адміністративне право, адміністративні правопорушення, корупція, administrative law, administrative offenses, corruption
Цитування
Нечитайленко А. О. Деякі проблеми реалізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією / А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 559–561.