Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
У монографії розкривається психолого-педагогічний аспект проблеми переживання страхів школярами в умовах навчальної діяльності. Розглянуті вікова динаміка, структура та види шкільних страхів. Наводяться результати апробації корекційно-розвивальної програми, спрямованої на подолання шкільних страхів у молодших школярів і підлітків. В монографии раскрывается психолого-педагогический аспект проблемы переживания страхов школьниками в условиях учебной деятельности. Рассмотрены возрастная динамика, структура и виды школьных страхов. Приводятся результаты апробации коррекционно-развивающей программы, направленной на преодоление школьных страхов у младших школьников и подростков. The monograph defines the psychological and pedagogical aspect of the problem of experiencing fears by school students in terms of educational activities. Age dynamics, structure and types of school fears are considered. Results of approbation of the developmental and corrective program aimed at school fears coping by younger schoolchildren and teenagers are presented.
Опис
Ключові слова
шкільні страхи, шкільна тривожність, емоційна сфера особистості, навчальна діяльність, молодший шкільний вік, підлітковий вік, корекційно-розвивальна програма, школьные страхи, школьная тревожность, эмоциональная сфера личности, учебная деятельность, младший школьный возраст, подростковый возраст, коррекционно-развивающая программа, school fear, school anxiety, emotional sphere of personality, educational activity, primary school age, adolescence, a developing-correctional program
Цитування
Кузнєцов М. А. Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна. – Харків : ХНПУ, 2012. – 227 с.