Ecological and Faunistic Review of the True Bugs of Infraorder Cimicomorpha (Heteroptera) of Urban Cenoses of Kharkiv City (Ukraine)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology
Анотація
A total 69 species from 44 genera and 6 families of the infraorder Cimicomorpha was recorded in urban cenoses of Kharkiv. For the fi rst time Xylocoris galactinus is recorded from Mainland Ukraine; Catoplatus nigriceps and Stenodema holsata – from forest-steppe zone; Trigonotylus rufi cornis – from Left -Bank Ukraine. Five species are new to Kharkiv Region. Th e families Miridae were the richest in species (46) and individual numbers, Nabidae (9) and Tingidae (8 species) were less represented. Th e species composition and individual abundance were the highest in the city parks and green areas of the suburbs, where 38 and 46 species were registered. Within the Forest Park, 29 species were recorded, in fl oodplain meadows – 19, and in the center of Kharkiv – only 6 species, the number of which was an order of magnitude less than in parks and green areas of the suburbs of the city. In terms of habitat preferences, about 40 species are represented by meadow individuals (almost 60 % of the total number). 10 species are classifi ed as polytopes (more than 8 %). Th e forest group is represented by 15 species (about 12 % out of total collected bugs). Among the trophic groups, herbivorous (most of Miridae, Tingidae) and zoophagous of diff erent specializations (Nabidae, Anthocoridae, Reduviidae, some Miridae) were dominant. Broad mesophilous (48 species) predominated in the hygropreference. 12 species are assigned as mesoxerophilous, and 9 – mesohygrophilous. Th e main group is represented by hortobionts in habitat layer (49 species). Dendroand tamnobionts are represented by 11 species, and stratobionts are noted singly. Th e level of faunal similarity of heteropterofauna of diff erent areas (Jaccard index) was 0.10 to 0.65. Th e smallest similarity was noted between green areas of the city center and other urban cenoses (0.10–0.12). Th e maximum indices were observed for parks and forest areas (0.65), and the average for meadows (0.35–0.44). У міських ценозах Харкова зафіксовано 69 видів із 44 родів та 6 родин інфраряду Cimicomorpha. Вперше Xylocoris galactinus реєструється з материкової України; Catoplatus nigriceps та Stenodema holsata – із зони лісостепу; Trigonotylus rufi cornis – з Лівобережної України. П’ять видів є новими для Харківщини. Родина Miridae були найбагатшими за видами (46) та окремими видами, Nabidae (9) та Tingidae (8 видів) були представлені менше. Видовий склад та індивідуальна чисельність були найвищими у міських парках та зелених зонах передмістя, де було зареєстровано 38 та 46 видів. У межах лісопарку було зафіксовано 29 видів, на заплавних луках –19, а в центрі Харкова – лише 6 видів, кількість яких була на порядок менше, ніж у парках та зелених зонах передмістя міста . Що стосується переваг середовища існування, близько 40 видів представлені лучними особинами (майже 60% від загальної кількості). 10 видів класифікуються як багатогранники (понад 8%). Лісова група представлена 15 видами (близько 12% від загальної кількості зібраних клопів). Серед трофічних груп домінували рослиноїдні (більша частина Miridae, Tingidae) та зоофаги різної спеціалізації (Nabidae, Anthocoridae, Reduviidae, деякі Miridae).У гігропреференції переважали широкі мезофіли (48 видів). 12 видів відносять до мезоксерофільних, а 9 – до мезогігрофільних. Основна група представлена гортобіонтами в шарі середовища існування (49 видів). Дендро- і тамнобіонти представлені 11 видами, а стратобіонти відзначаються поодиноко. Рівень фауністичної подібності гетероптерофауни різних територій (індекс Жакарда) становив від 0,10 до 0,65. Найменша подібність була відзначена між зеленими зонами центру міста та іншими міськими ценозами (0,10–0,12). Максимальні показники спостерігались для парків та лісових ділянок (0,65), а середні для луків (0,35–0,44). Всего в городских ценозах Харькова зарегистрировано 69 видов из 44 родов и 6 семейств инфраотряда Cimicomorpha. Впервые Xylocoris galactinus зарегистрирован с материковой части Украины; Catoplatus nigriceps и Stenodema holsata – из лесостепной зоны; Trigonotylus rufi cornis – с Левобережной Украины. Пять видов новы для Харьковской области. Семейства Miridae были наиболее богаты видами (46) и индивидуальной численностью, реже были представлены Nabidae (9) и Tingidae (8 видов). Наиболее высокий видовой состав и индивидуальная численность отмечена в городских парках и зеленых насаждениях окраин, где зарегистрировано 38 и 46 видов. В пределах Лесопарка зарегистрировано 29 видов, на пойменных лугах – 19, а в центре Харькова – всего 6 видов, численность которых была на порядок меньше, чем в парках и зеленых насаждениях окраин города. По предпочтениям среды около 40 видов представлены луговыми особями (почти 60% от общего числа). К многогранникам отнесены 10 видов (более 8%). Лесная группа представлена 15 видами (около 12% от общего количества собранных клопов). Среди трофических групп доминировали травоядные (большинство Miridae, Tingidae) и зоофаги разных специализаций (Nabidae, Anthocoridae, Reduviidae, некоторые Miridae).В гигроскопичности преобладали широкие мезофильные (48 видов). 12 видов отнесены к мезоксерофильным и 9 – мезогигрофильным. Основная группа представлена хортобионтами в слое местообитаний (49 видов). Дендро- и тамнобионты представлены 11 видами, стратобионты отмечены единично. Уровень фаунистического сходства гетероптерофауны разных территорий (индекс Жаккара) составил от 0,10 до 0,65. Наименьшее сходство отмечено между зелеными насаждениями центра города и других городских ценозов (0,10–0,12). Максимальные показатели наблюдались для парков и лесных массивов (0,65), а в среднем – для лугов (0,35–0,44).
Опис
Ключові слова
Heteroptera, Cimicomorpha, species composition, similarity, ecological groups, urban cenoses, Kharkiv, Ukraine, видовий склад, подібність, екологічні групи, міські ценози, Харків, Україна, видовой состав, сходство, экологические группы, городские ценозы, Харьков, Украина
Цитування
Fedyay I. Ecological and Faunistic Review of the True Bugs of Infraorder Cimicomorpha (Heteroptera) of Urban Cenoses of Kharkiv City (Ukraine) / I. Fedyay, T. Markina // Zoodiversity, Zoology, Animal Diversity : Journal "Vestnik Zoologii" / I. I. Schmalhausen Institute of Zoology. – Kyiv, 2020. – 54 (2). – Р. 133–146.