Порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжних систем початкової освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Магістерське дослідження присвячене проблемі якості початкової освіти в Україні. Компаративний аналіз вітчизняної системи освіти у порівнянні з досвідом країн ЄС висвітлює відмінності й схожості зазначених систем, що уможливлює перейняття позитивного досвіду. Ряд країн до порівняння було відібрано відповідно до результатів дослідження PISA у 2018 році, з урахуванням культурних та соціальних особливостей. Критеріями до порівняння було обрано компетентнісну спрямованість чинних реформ освіти, чинний педагогічний підхід, статус вчителя, комунікацію у трикутнику батьки-вчитель-дитина та загальні правила проведення уроків. За результатами дослідження було виокремлено ряд інновацій, що використовуються за кордоном та є відсутніми у вітчизняній системі початкової освіти: діджиталізація комунікації педагога з батьками, феномен-орієнтований підхід до викладання та якісно інший рівень престижу професії педагога. Властивим усім досліджуваним системам освіти виявився педагогічний підхід, спрямований на інтеграцію знань з різних сфер з метою створення цілісного знання. Також досліджувані системи освіти фокусують увагу вчителя на тому, що робота з дітьми також містить в собі елементи виховання, а саме: має розвивати в дітях соціальні якості, зокрема лідерську поведінку, навички самопрезентації та комунікативність; має бути спрямоване на розвиток патріотизму та демократичних цінностей; має розвивати когнітивні навички аналізу, синтезу та відтворення інформації, уміння вчитися та бути самостійним у навчанні. З метою позитивного впливу на соціальний статус професії педагога було запропоновано розробку навчального кола «Педагогічний більдунг», засадами якого є інформальність, не ієрархічність та створення безпечного простору для обміну професійним та психологічним досвідом серед педагогів-учасників. The master's research is devoted to the problem of the quality of primary education in Ukraine. A comparative analysis of the Ukrainian education system in comparison with the experience of the EU countries highlights the differences and similarities of these systems, which makes the integration of positive experience possible. A list of countries were selected for comparison according to the results of the PISA survey in 2018, taking into account cultural and social characteristics. The criteria for comparison are: the direction of the current educational reforms, the current pedagogical approach, the status of the teacher, communication in the triangle of parents-teacher-child and the general approach to the lessons. According to the results of the study, some innovations used in EU are absent in the domestic primary education system: digitalization of teachers`communication with parents, phenomenon-based approach to teaching and a qualitatively different level of prestige of the teaching profession. Inherent in all analyzed systems of education was a pedagogical approach aimed at integrating knowledge from different fields in order to create holistic knowledge. Also, the studied education systems focus the teacher's attention on the fact that working with children also includes elements of personal education, namely: it should develop social qualities in children, including leadership behavior, self-presentation and communication skills; should be aimed at the development of patriotism and democratic values; should develop cognitive skills of analysis, synthesis and reproduction of information, the ability to learn and to be independent in learning. In order to positively influence the social status of the teaching profession, it was proposed to develop a learning circle "pedagogical building", the principles of which are informal, non-hierarchical education, which creates a safe space for sharing professional and psychological experience among the participating teachers.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, навички ХХІ століття, більдунг, колективна інтелектуальна діяльність, феномено-орієнтоване навчання, безперервне навчання, The New Ukrainian School, competence of the ХХІ century, bildung, collective intellectual activity, phenomenon-based learning, lifelong learning
Цитування
Ємець Д. О. Порівняльний аналіз вітчизняної та зарубіжних систем початкової освіти : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Д. О. Ємець ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2022. – 72 с.
Колекції