ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА У КНР: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Розглянуто історію виникнення та становлення вальдорфських шкіл у КНР, проаналізовані перші початкові вальдорфські школи у КНР та їх подальший розвиток, охарактеризовані найвідоміші вальдорфські початкові школи у КНР. Було з’ясовано, що у КНР розвиток вальдорфської педагогіки щодня набуває дедалі більшого поширення. Для Китаю вальдорфська педагогіка − це нова хвиля. Це нетрадиційна форма навчання, але дуже цікава, яка швидко розширюється і стає більш актуальною для Китаю. Нині багатьом вченим та дослідникам цікаві вальдорфська педагогіка в Китаї. Спочатку вальдорфська педагогіка набула поширення на Заході, за нею слідують Індонезія, Японія, Китай, Непал тощо. Батьки намагаються віддавати своїх дітей до цих шкіл. Незважаючи на те, що учителями у вальдорфських школах стають звичайні люди, які не мають педагогічної освіти, проте це не відлякує батьків. Учні мають змогу висловлювати власну думку в цих школах, що не є притаманне загальноосвітній школі у КНР. Вальдорфська школа позитивно впливає на розвиток особистісних рис, що мають відношення до сучасного світу, таких як індивідуальність, творчість, незалежність, соціальна мобільність, все те, чого не вистачає китайським школам та китайському суспільству. У 2003 р. в Китаї почали розширюватися приватні школи. Цього ж року у Китаї було прийнято «Закон про приватну освіту». Як ми знаємо, вальдорфські школи є приватними, тому вони також розповсюджуються. Суть вальдорфської педагогіки полягає в її спрямованості на гармонізацію інтелектуальної, емоційної та вольової сфер особистості. Його методологічна основа ґрунтується на ідеях антропософії, в центрі уваги яких − вільне виховання дитини, розвиток її фізичної, духовної та духовної сутності, в якій провідне місце займає естетичне виховання. Саме цей аспект вальдорфської системи освіти продуманий докладно, оригінально, багатогранно й особливо актуально для сучасних культурних та особистісно орієнтованих стратегій розвитку шкільної освіти. Усі ці аспекти гармонійного розвитку дитини не були характерними для китайської освіти. For China, Waldorf pedagogy is a new wave. It is an unconventional form of study, but it is very interesting, which is rapidly expanding and becoming more relevant for China. Nowadays, many scientists and researchers are interesting of Waldorf pedagogy in China. Initially, Waldorf pedagogy became widespread in the West, followed by Indonesia, Japan, China, Nepal, and the like. The Waldorf boom began in the world since the 1979s, and China was no exception. Waldorf schools in China are in high demand among modern parents. According to Waldorf pedagogy, there is a universal cultural impulse that is relevant to modern times. The Waldorf School has a positive influence on the development of personality traits that are relevant to the modern world, such as individuality, creativity, independence, social mobility, all that is lacking in Chinese schools and Chinese society. In 2003, private schools began to expand in China. The same year, a “Private Education Promotion Act” was passed in China. As we know Waldorf schools are private, so they also become to spread. The essence of Waldorf pedagogy is its focus on the harmonization of the intellectual, emotional and volitional spheres of personality. Its methodological basis is based on the ideas of anthroposophy, the focus of which is the free upbringing of the child, the development of its physical, spiritual and spiritual essence, in which the aesthetic education takes the leading place. It is this aspect of the Waldorf education system that is thought out in detail, original, multifaceted, and particularly relevant to contemporary cultural and personal-oriented strategies for the development of school education. All these aspects of the child’s harmonious development were not characteristic of Chinese education.
Опис
Ключові слова
вальдорфська школа, початкова школа, приватна школа, Р. Штайнер, КНР, Азія, Waldorf School, primary school, private school, R. Steiner, PRC, Asia
Цитування
Ван Юечжи. Вальдорфська школа у КНР: історія та сучасність / Ван Юечжи // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 22, т. 1. – С. 9–12.