ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти"
Анотація
У статті теоретично обґрунтовано, спираючись на науковий аналіз психолого-педагогічної літератури, дидактичну систему підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників, яка містить такі підсистеми: цільову (мета дидактичної системи; вимоги до підготовки майбутніх учителів математики), концептуально-технічну (основні методологічні основи формування готовності майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників), організаційно-проектувальну (компоненти готовності та дидактичні умови, що забезпечують ефективність підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників), процесуально-технологічну (функції і змістовне забезпечення етапів технології підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників), контрольно-оцінну (моніторинг сформованості готовності майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників та критеріально-рівневий інструментарій). В статье теоретически обоснована, опираясь на результаты научного анализа психолого-педагогической литературы, дидактическая система подготовки будущих учителей математики к проектированию учебной деятельности старшеклассников, которая содержит такие подсистемы: целевую (цель дидактической системы; требования к подготовке будущих учителей математики), концептуально-техническую (основные методологические основы формирования готовности будущих учителей математики к проектированию учебной деятельности старшеклассников), организационно-проектировочную (компоненты готовности и дидактические условия, обеспечивающие эффективность подготовки будущих учителей математики к проектированию учебной деятельности старшеклассников), процессуально- технологическую (функции и содержательное обеспечение этапов технологии подготовки будущих учителей математики к проектированию учебной деятельности старшеклассников), контрольно-оценочную (мониторинг сформированности готовности будущих учителей математики к проектированию учебной деятельности старшеклассников и критериально-уровневый инструментарий). The paper theoretically grounded, based on the results of theoretical analysis of psychological and educational literature on the theory of teaching, teaching systems and considering the conceptual didactic principles of training of future mathematics teachers to design learning activities high school students, developed a didactic system for training of teachers of mathematics to design learning activities seniors, which includes following subsystems: a target, conceptual and strategic, organizational, designing, procedural and technological, control and evaluation. The target subsystem includes didactic purpose system; requirements for the training of teachers of mathematics; specific features of mathematics teaching high school students in the school. Conceptual and strategic subsystem displays basic methodological principles of formation of future mathematics teachers to design learning activities seniors. Organizational designing subsystem displays, components availability and didactic conditions that ensure the effectiveness of training future teachers of mathematics to design learning activities seniors. Procedural and technological subsystem includes functions for training of teachers of mathematics to high school students designing learning activities and meaningful steps to ensure technology for future mathematics teachers to design learning activities seniors. Testing and evaluation subsystem monitors formation of future mathematics teachers to design learning activities seniors and criterion-level tools.
Опис
Ключові слова
підготовка, готовність, майбутній учитель, педагогічний університет, математика, старшокласник, навчальна діяльність, проектування, подготовка, готовность, будущий учитель, педагогический университет, математика, старшеклассник, учебная деятельность, проектирование, preparation, readiness, future teacher, university teaching, mathematics, high school student, learning activities, design
Цитування
Жерновникова О. А. Дидактична система підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників / О. А. Жерновникова // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / Комун. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперервн. освіти" / [редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін.]. – Херсон : КВНЗ «Херсон. акад. неперервн. освіти», 2017. – Вип. 33. – С. 104–110.