Концепція майбутнього в романах О. Хакслі “Дивний Новий Світ” і Р. Бредбері "451º за Фаренгейтом”

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В кваліфікаційній роботі визначено природу антиутопії, наголошено на тому, що це жанр, який знаходиться на стадії детального вивчення і налічує багато трактувань. Найпопулярнішим з них: антиутопія – це напрям в художній літературі, частіше всього, опис вигаданої тоталітарної держави або суспільства, в якому панують найбільш небажані, негативні тенденції розвитку. Автори антиутопій прагнуть звернути увагу читачів на негативні тенденції, що вже існують в реальному світі. В процесі роботи також було досліджено етапи творчості Р. Бредбері та О. Хакслі та формування їх літературних поглядів. Романи «451 градус за Фаренгейтом» Р. Бредбері та «Прекрасний новий світ» О. Хакслі демонструють два варіанти розвитку подій для нашого світу. Автори були занепокоєні зростанням бездумного споживання, некерованим науковим прогресом та інформаційним маніпулюванням з боку уряду. The qualification paper defines the nature of dystopia, stressing that it is a genre that is under detailed study and has many interpretations. The most popular of these is: dystopia is a trend in fiction, most often a description of a fictional totalitarian state or society dominated by the most undesirable, negative trends in development. Authors of dystopias seek to draw readers' attention to negative tendencies that already exist in the real world. The work also explored the stages of R. Bradbury's and O. Huxley's work and the formation of their literary views. The novels "451 degrees Fahrenheit" by R. Bradbury and "A Wonderful New World" by A. Huxley demonstrate two options for our world. The authors were concerned about the rise of mindless consumption, unguided scientific progress and information manipulation by government.
Опис
Ключові слова
Бредбері Р., Хакслі О., антиутопія, жанрові особливості, Bradbury R., Huxley O., dystopia, genre features
Цитування
Овчаренко А. В. Концепція майбутнього в романах О. Хакслі “Дивний Новий Світ” і Р. Бредбері "451º за Фаренгейтом” : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 035.041 Філологія / А. В. Овчаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. англ. філології. – Харків, 2022. – 51 с.
Колекції