Formation and development of inclusive education in Ukraine and abroad

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
The global political, socio-cultural and economic changes in many countries around the world of the second half of the XXth century have led to increased attention from the legal system to the problems of children with special needs, in particular to their quality education. In view of this, it is worth studying the experience of the formation and development of inclusive education in Ukraine and abroad. The purpose of the study is to highlight the stages of the formation and development of inclusive education in Ukraine and abroad. General scientific (historical-pedagogical analysis, generalization, retrospective, chronological), historical-structural and comparative methods of scientific cognition have been used. Based on the analysis of scientific and pedagogical literature, the essence of the concept of «inclusive education» has been determined. The main historical stages of the formation and development of inclusive education abroad have been described (the first stage: the beginning of the XVIth – the middle of the XVIIIth century; the second stage: the middle of the XVIIIth – the beginning of the XXth century; the third stage: 40s of the XXth century – 90s of the XXth century, the fourth stage: 1994 of the XXth century – present).Domestic and foreign experience of introduction of inclusive education in the educational process (England, Denmark, Italy, the USA, Hungary, and Sweden) has been analyzed. The principles of inclusive education that are documented in the Salamanca Statement on Principles, Policy and Practice in Special Needs Education and a Framework for Action have been described. Based on the analysis of the world experience of implementation of inclusive education, the basic principles of inclusion that define a new paradigm of educational relations have been described. Based on the scientific achievements of domestic and foreign scholars, the benefits of inclusive education for children with special educational needs have been identified. It has been proved that the development of inclusive education directly depends on socioeconomic conditions, educational traditions and has certain specifics. It has been determined that inclusive education now is an officially accepted area of special education in 75% of countries. Глобальні політичні, соціокультурні та економічні зміни, що відбувалися в багатьох країнах світу в другій половині XX століття, зумовили посилення уваги законодавства до проблем дітей з особливими потребами, зокрема до отримання ними якісної освіти. З огляду на це доцільним є вивчення досвіду становлення і розвитку інклюзивної освіти в Україні та за кордоном. Метою статті є висвітлення етапів становлення і розвитку інклюзивної освіти в Україні та за кордоном. Використано загальнонаукові (історико-педагогічний аналіз, узагальнення, ретроспективний, хронологічний), історико-структурний і порівняльно-зіставний методи наукового пізнання. На основі аналізу науково-педагогічної літератури визначено суть поняття «інклюзивна освіта». Охарактеризовано основні історичні етапи становлення і розвитку інклюзивної освіти за кордоном (перший етап: початок XVI – середина XVIII ст.; другий етап: середина XVIII – початок XX ст.; третій етап: 40 рр. XX ст. – 90 рр. XX ст., четвертий етап: 1994 р. XX ст. – теперішній час). Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід упровадження інклюзивного навчання в освітній процес (Англія, Данія, Італія, США, Угорщина, Швеція). Охарактеризовано принципи інклюзивної освіти, що зафіксовані в Саламанський декларації «Про засади, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб з особливими потребами». На основі аналізу світового досвіду впровадження інклюзивної освіти, окреслено основні принципи інклюзії, що визначають нову парадигму освітніх відносин. Ґрунтуючись на наукових здобутках вітчизняних і зарубіжних науковців, визначено переваги інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Доведено, що розвиток інклюзивної освіти безпосередньо залежить від соціально-економічних умов, освітніх традицій і має певну специфіку. Визначено, що зараз інклюзивна освіта є офіційно прийнятим напрямом галузі спеціальної освіти в 75% країн світу.
Опис
Ключові слова
inclusive education, social inclusion, inclusive environment, special education needs, special education, інклюзивна освіта, соціальна інклюзія, інклюзивне середовище, особливі освітні потреби, спеціальна освіта
Цитування
Dovzhenko T. О. Formation and development of inclusive education in Ukraine and abroad / T. О. Dovzhenko // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2021. – № 50. – С. 30–42. – DOI: 10.34142/23128046.2021.50.03