Організація валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена проблемі організації валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти. Проведено аналіз актуальних проблем сутності валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку, визначено особливість валеологічного впливу на формування здорового способу життя у свідомості дитини, вивчено концептуальні засади здоров’язбережувальні технології як засобу валеологічного виховного впливу. Розроблено та експериментально апробовано науково-методичний супровід, який містить розроблений діагностичний та експериментальний комплекси занять з використанням валеологічних завдань для дошкільників. The qualification work is devoted to the actual problem of modern preschool pedagogy - the organization of valeological education of children of senior preschool age in the educational process of preschool education. The analysis of topical problems of the essence of valeological education of children of senior preschool age, the peculiarity of valeological influence on the formation of a healthy lifestyle in the mind of the child, the conceptual foundations of health saving technologies as a means of valeological educational influence are studied. Scientific and methodological support, which contains the developed diagnostic and experimental complexes of classes with the use of valeological tasks for preschoolers, has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
валеологічне виховання, здоровий спосіб життя, форми валеологічної освіти дошкільників, діти старшого дошкільного віку, valeological education, healthy lifestyle, forms of valeological education of preschoolers, children of senior preschool age
Цитування
Ковальова О. О. Організація валеологічного виховання дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. О. Ковальова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 87 с. : табл. + дод.
Колекції