Вербалізація невербаліки: компаративно-зіставний аналіз національної поведінки (на матеріалі української, російської, польської фразеології)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
PublisherInstytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM, Poznań
Анотація
Стаття присвячена актуалізації методології вивчення національних параметрів невербальної комунікації (НК), вербалізованих за допомогою фразеологізмів (ФУ) українськими, польськими, російськими етносами, які мають спільні східнослов'янські корені. Використання порівняльно-контрастного методу аналізу полегшило процес виявлення прагматичних механізмів комунікативних почуттів фразеологічних одиниць з невербальними компонентами. Статья посвящена актуализации методологии изучения национальных параметров невербальной коммуникации (НК), озвученных с помощью фразеологических единиц (ФУ) в украинском, польском и русском этносах, имеющих общие восточнославянские корни. Использование сравнительного контрастивного метода анализа облегчило процесс выявления прагматических механизмов коммуникативных смыслов фразеологических единиц с невербальной составляющей. The article deals with the actualization of the study methodology of the non-verbal communication (NC) national parameters, verbalized by means of phraseological units (PhU) in Ukrainian, Polish, Russian ethnoses as these that have common eastern Slavic roots. The use of the comparative contrastive method of analysis facilitated the process of revealing the pragmatic mechanisms of the communicative senses of phraseological units with the non-verbal components.
Опис
Ключові слова
національні параметри, невербальна комунікація, вербалізація, фразеологічна одиниця, невербальний компонент, порівняльно-контрастний метод, прагматичний механізм, комунікативний сенс, национальные параметры, невербальная коммуникация, вербализация, фразеологическая единица, невербальный компонент, сравнительно-контрастный метод, прагматичный механизм, коммуникативный смысл, national parameters, non-verbal communication, verbalization, phraseological unit, non-verbal component, comparative contrast method, pragmatic mechanism, communicative meaning
Цитування
Осіпова Т. Ф. Вербалізація невербаліки: компаративно-зіставний аналіз національної поведінки (на матеріалі української, російської, польської фразеології) / Т. Ф. Осіпова // Studia Ukrainica Posnaniensia / Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM ; [kom. red.: A. Hоrniatko-Szumiłowicz (red. naczelny) i in.]. – Poznań, 2019. – Zeszyt VII. – S. 249–256.