Вербалізація інтимної сфери життя людини у творах "Тіні забутих предків" М. М. Коцюбинського, "Украдене щастя"І. Я. Франка, "Щира любов" Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено поняття «інтимізація», концептів «любов» і «кохання» в українських художніх текстах, схарактеризувати способи їх лексичної репрезентації та особливості функціонування на матеріалі творів М.М.Коцюбинського, Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, І.Я. Франка. Розглянуто теоретичні питання, пов’язані із інтимізацією, на основі аналізу основних підходів до визначення цього поняття в сучасній лінгвістиці. Схарактеризовано концепти «любов» і «кохання» та основні підходи до їх витлумачення. Об’єктом дослідження стали вербалізовані засобами мови концепти «любов» і «кохання», поняття «інтимізації» у творах «Тіні забутих предків» М.М. Коцюбинського, «Щира любов» Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, «Украдене щастя» І.Я. Франка, їх репрезентація. In the qualifying work, the concept of "intimacy", the concepts of "love" and "love" in Ukrainian literary texts, to characterize the ways of their lexical representation and the peculiarities of functioning on the material of the works of M.M. Kotsyubynskyi, G.F. Kvitka-Osnovianenko, I .I. Frankо Theoretical issues related to intimization are considered, based on the analysis of the main approaches to the definition of this concept in modern linguistics. The concepts of "love" and "love" and the main approaches to their interpretation are characterized. The object of the study was the concepts of "love" and "love", the concept of "intimation" in the works "Shadows of Forgotten Ancestors" by M. M. Kotsiubynskyi, "Sincere Love" by G. F. Kvitka-Osnovyanenko, "Stolen Happiness" by I. Ya. Franka, their representation.
Опис
Ключові слова
Коцюбинський М. М., Квітка-Основ’яненко Г. Ф., Франко І. Я., інтимізація, концепт «любов», концепт «кохання», Kotsiubynskyi М., Franko І., Kvitka-Osnovianenko Н., intimacy, the concept of "love"
Цитування
Бойченко Т. О. Вербалізація інтимної сфери життя людини у творах "Тіні забутих предків" М. М. Коцюбинського, "Украдене щастя"І. Я. Франка, "Щира любов" Г. Ф. Квітки-Основ’яненка : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014 Середня освіта (Українська мова і література, англійська мова) / В. М. Гладка ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. українознавства і лінгводидактики. – Харків, 2022. – 50 с.
Колекції