З досвіду участі у міжнародному проекті "Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів"

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-10-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто наукову співпрацю із польськими спеціалістами різних наукових галузей, у межах інтернаціоналізації вищої освіти України, яка постає традиційною та ресурсною для студентів та викладачів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди як одного з провідних закладів педагогічної освіти та флагманів розробки інклюзивного навчання у регіоні. Притаманна тенденція збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами серед здобувачів загальної та мистецької освіти різних рівнів, обумовлює нагальну потребу науково-методичної взаємодії фахівців університетів, студентів профільних факультетів та вчителів, а також, залучення освітян до вивчення міжнародного досвіду фахівців з питань проведення корекційної та терапевтичної роботи. Ознайомлено з досвідом польських фахівців стосовно використання арт-терапевтичних технологій у корекційній роботі, яке було здійснене у межах участі у міжнародному проекті "Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів". The article deals with scientific cooperation with Polish specialists in different scientific fields, in the framework of internationalization of higher education in Ukraine, which becomes traditional and resource for students and teachers of Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda as one of the leading institutions of teacher education and the flagship of inclusive education development in the region. The inherent tendency of increasing the number of children with special educational needs among applicants for general and art education at different levels, makes the urgent need for scientific and methodological interaction between experts of universities, students of specialized faculties and teachers, as well as the involvement of teachers to study international experience of specialists in conducting remedial and therapeutic work. The experience of Polish specialists in the use of art therapy techniques in remedial work, which was carried out within the framework of participation in the international project "Art in Action. Art therapy in the practice of Polish specialists".
Опис
Ключові слова
інтернаціалізація, вища освіта, мистецтво, арт-терапія, інклюзивне навчання, корекційна робота, терапевтична робота, міжнародний досвід, internationalization, Higher Education, art, art therapy, inclusive education, corrective work, therapeutic work, international experience
Цитування
З досвіду участі у міжнародному проекті "Мистецтво в дії. Арт-терапія в практиці польських спеціалістів" / Л. Є. Перетяга, О. А. Міщенко, О. Л. Самарська, В. В. Гур’єва // Інтернаціоналізація вищої освіти в Україні: європейський контекст і вітчизняні практики : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. семінару, Харків, 28–29 жовт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 99–105.