До визначення поняття дискурс у сучасній науковій парадигмі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто дискурс як продукт мисленнєво-комунiкативної дії, що увійшов до наукового обігу в середині минулого століття і став міждисциплінарним поняттям. Це сприяло тому, що термін активно вживається в контекстах різних сфер інтелектуальної і соціальної діяльності людини: публіцистичний дискурс, мовознавчий дискурс, медичний дискурс, релігійний дискурс та ін. В статье рассмотрен дискурс как продукт мыслительно-коммуникативного действия, он вошел в научный оборот в середине прошлого века и стал междисциплинарным понятием. Это способствовало тому, что термин активно используется в контекстах разных сфер интеллектуальной и социальной деятельности человека: публицистический дискурс, языковедческий дискурс, медицинский дискурс, религиозный дискурс и др. The article considers discourse as a product of thought-communicative action; it came into scientific circulation in the middle of the last century and became an interdisciplinary concept. This has contributed to the fact that the term is actively used in the contexts of different spheres of human intellectual and social activity: publicist discourse, linguistic discourse, medical discourse, religious discourse, etc.
Опис
Ключові слова
дискурс, наукова парадигма, магістерські роботи, научная парадигма, магистерские работы, discourse, scientific paradigm, master's works
Цитування
Дикань О. До визначення поняття дискурс у сучасній науковій парадигмі / О. Дикань // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 23–24.