Способи формування світоглядних уявлень підлітків на уроках музики

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджується механізм формування світоглядних уявлень підлітків через спілкування з мистецтвом. Визначено способи формування світогляду на уроках музики. В статье исследуется механизм формирования мировоззренческих представлений подростков через общение с искусством. Определены способы формирования мировоззрения на уроках музыки. The article explores the mechanism of formation of adolescents' views through communication with art. The ways of forming the worldview in music lessons are determined.
Опис
Ключові слова
світоглядні уявлення, підлітки, урок музики, студентські роботи, мировоззренческие представления, подростки, урок музыки, студенческие работы, ideological views, teenagers, music lesson, student work
Цитування
Федотчева Є. М. Способи формування світоглядних уявлень підлітків на уроках музики / Є. М. Федотчева, Т. А. Смирнова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28-30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 120–121.