Управління формуванням здоров’язберігального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розкрито напрямки вдосконалення управління формуванням здоров’язберігального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти, обгрунтовано показники та критерії рівня управління цим процесом. Уточнено поняття «здоров`я», «здоров`язберігальне освітнє середовище», «культура здоров`я». Проведено аналіз досліджуваної проблеми в закладі освіти за доцільно обраними методиками. За відповідною структурою, визначено заходи у змісті комплексно-цільової програми, спрямовані на вирішення встановлених проблем. Визначено кошторис та методичний супровід процесу впровадження програми. The work reveals directions for improving the management of the formation of a health-care educational environment in a general secondary education institution, and substantiates the indicators and criteria of the level of management of this process. The concepts of "health", "health-preserving educational environment", "health culture" have been clarified. An analysis of the investigated problem in the educational institution was carried out using appropriately selected methods. According to the appropriate structure, the measures in the content of the complextarget program aimed at solving the established problems are defined. Estimates and methodical support of the program implementation process have been defined.
Опис
Ключові слова
здоров`я, здоров`язберігальне освітнє середовище, культура здоров`я, заклад загальної середньої освіти, управління, показники і критерії оцінку стану управління, health, healthy educational environment, culture of health, institution of general secondary education, management, indicators and criteria for assessing the state of management
Цитування
Мірошниченко О. В. Управління формуванням здоров’язберігального освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. В. Мірошниченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 125 с. : табл. + дод.
Колекції