ТЕАТРАЛЬНА ОБРАЗНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ДОБИ БАРОКО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2012
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ППВ “Нове слово”
Анотація
У статті розглянуто особливості інтерпретації театральної образності в англійській та українській поезії ХVІІ – ХVІІI ст. З’ясовано джерела походження типового для бароко уявлення про світ як театр, визначено можливі причини досить стриманого використання театральної метафори вітчизняними поетами. Підкреслюється, що в європейській бароковій літературі модель theatrum mundi стає насамперед яскравим художнім утіленням ілюзорності та марності земного життя. Театр нагадував читачам про скороминущий та оманливий характер дочасного існування, суєтність людських прагнень, примхливість долі тощо. В статье проанализированы особенности интерпретации театральной образности в английской и украинской поэзии ХVІІ – ХVІІI вв. Указаны источники происхождения типичного для барокко представления о мире как театре, определены возможные причины достаточно сдержанного использования театральной метафоры отечественными поэтами. Подчеркивается, что в европейской барочной литературе модель theatrum mundi становится прежде всего ярким воплощением иллюзорности и суетности земной жизни. Театр напоминал читателям о скоротечном и обманчивом характере существования человека, тщетности его стремлений, изменчивости судьбы и т.п. The article deals with the theatrical imagery interpretation in English and Ukrainian Poetry of the 17–18th centuries. The sources of the typical baroque concept of the world as theatre have been identified, the possible reasons for rather limited and careful use of the ‘theatrical metaphor’ by our native poets have been uncovered. It is emphasized that in European baroque literature the model theatrum mundi primarily becomes a vivid embodiment of illusiveness and vanity of earthly life. The theatre reminded readers of fleeting, transient and deceptive nature of man’s existence under the sun, vanity of people’s aspirations, and capriciousness of fortune, etc.
Опис
Ключові слова
бароко, поезія, образність, інтерпретація, театр, барокко, поэзия, образность, интерпретация, baroque, poetry, imagery, interpretation, theatre
Цитування
Зосімова О. В. Театральна образність в англійській та українській поезії доби бароко / О. В. Зосімова // Наукові записки Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Сер. : Літературознавство. – Харків : Нове слово, 2012. – Вип. 3 (71), ч. ІІ. – С. 62–69.