Граматичні "помилки" в сучасній постмодерній поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у даній статті було проаналізовано граматичні «помилки» в сучасній постмодерній поезії. Дослідження граматичної природи помилок сучасного поетичного постмодерну дає можливість стверджувати про їхній глибоко прихований естетизм, про бажання майстра слова розірвати пута канонів споконвічного та затхлого, нудного й консервативного. Автором в данной статье были проанализированы грамматические «ошибки» в современной постмодернистской поэзии. Исследование грамматической природы ошибок современного поэтического постмодерна дает возможность утверждать об их глубоко скрытом эстетизме, о желании мастера слова разорвать оковы канонов исконного и затхлого, скучного и консервативного. The author in this article analyzed the grammatical "errors" in modern postmodern poetry. An examination of the grammatical nature of contemporary postmodern poetic errors makes it possible to assert their deeply hidden aestheticism, the desire of the master of the word to break the shackles of the canons of the primitive and the stale, the dull and the conservative.
Опис
Ключові слова
граматичні помилки, постмодернізм, поезія, сучасна українська література, студентські роботи, грамматические ошибки, постмодернизм, поэзия, современная украинская литература, студенческие работы, grammatical errors, postmodernism, poetry, modern ukrainian literature, student work
Цитування
Адаменко Д. І. Граматичні "помилки" в сучасній постмодерній поезії / Д. І. Адаменко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 8–11.