Педагогізація батьків з питань естетичного виховання дитини у сім'ї на шпальтах педагогічної періодики кінця ХІХ – початок ХХ століття

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-06-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовані деякі періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття з питань естетичного виховання дитини в сім’ї; через ґрунтовний аналіз педагогічної періодичної преси того часу було виявлено значення ролі матері у естетичному вихованні дитини; розкрито путі педагогізації батьків з питань естетичного виховання дитини у сім’ї (зокрема, визначені методи і засоби естетичного виховання вдома). Названі відомі педагоги та психологи які друкувались у цей період з рекомендаціями для батьків щодо добору дитячої літератури; розглянуті відгуки різних респондентів на роботу В.П. Остро горського «Листи про естетичне виховання». Також, у статті підкреслена вагомість і значущість духовної атмосфери у сім’ї для формування різних дитячих вражень. Далі, у публікації надано назви більш відомих журналів того часу в яких друкувалось багато матеріалів присвячених ролі казки в дитячому житті, оцінці тих казок, які на той час випускались видавництвом; для прикладу, приведені назви деяких українські казок корисних для читання дитині. Так само, в роботі дано перелік кількох європейських міжнародних конгресів того часу з проблем сімейного виховання. В статье проанализированы некоторые периодические издания конца XIX - начала ХХ века по вопросам эстетического воспитания ребенка в семье; через полный анализ педагогической периодической печати того времени было выявлено значение роли матери в эстетическом воспитании ребенка; раскрыты пути педагогизации родителей по вопросам эстетического воспитания ребенка в семье (в частности, определены методы и средства эстетического воспитания в домашних условиях). Названы известные педагоги и психологи которые печатались в это время с рекомендациями для родителуй по подбору детской литературы; рассмотрены отзывы различных респондентов на работу В.П. Острогорского «Письма об эстетическом воспитании». Также, в статье подчеркнута важность и значимость духовной атмосферы в семье для формирования различных детских впечатлений. Далее, в публикации представлены названия более известных журналов того времени в которых печаталось много материалов посвященных роли сказки в детской жизни, оценке тех сказок, которые в то время выпускались издательством; для примера приведены названия некоторых украинской сказок полезных для чтения ребенку. Так же, в работе дан перечень нескольких европейских международных конгрессов тех времен по проблемам семейного воспитания. The article analyzes some periodicals of the end of XIX – the beginning of XX century on the aesthetic education of children in the family; opened the ways of parentspedagogization on the aesthetic education of the child (in particular, define the methods and means of aesthetic education in the home). Named known pedagogues and psychologists who has published for parents recommendations on the selection of children’s books; examined reviews of various respondents on a work of V.P. Ostrogorskii “Letters on aesthetic education”. Also, the article stressed the importance and significance of the spiritual atmosphere in the family for the formation of various childhood experiences; Further, the publication presents the titles of the more famous journals of that time with a great number of materials on the role of fairy tales in a child’s life, the assessment of those tales, which at that time produced by the publisher; for example, listed the names of some Ukrainian fairy tales useful to read to the child. Also, in the article is given the list of several European international congresses of that time on family education.
Опис
Ключові слова
батьки, діти, періодика, естетичне виховання, казка, родители, дети, периодика, эстетическое воспитание, сказка, parents, children, periodicals, aesthetic education, story
Цитування
Алтухов А. В. Педагогізація батьків з питань естетичного виховання дитини у сім'ї на шпальтах педагогічної періодики кінця ХІХ – початок ХХ століття / В. А. Алтухов // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. А. В. Троцко]. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 5–12.