Управління процесом формування іміджу закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено аналіз наукового дискурсу щодо понять іміджології ; розкрито особливості іміджу закладу загальної середньої освіти; обґрунтовано засоби управління формуванням іміджу закладу; на основі вивчення стану іміджу базового закладу освіти розроблено комплексно-цільову програму з управління формуванням іміджу ; проведено процедуру експертного оцінювання комплексно-цільової програми та визначено умови для її впровадження. The paper analyzes the scientific discourse on the concepts of imageology ; features of the image of the general secondary education institution are revealed ; the means of managing the formation of the image of the institution are substantiated ; based on the study of the state of the image of the basic educational institution developed a comprehensive target program to manage the formation of the image ; the procedure of expert evaluation of the complex-target program was carried out and the conditions for its implementation were determined.
Опис
Ключові слова
заклад освіти, управління, імідж, імідж закладу освіти, формування іміджу, educational institution, management, image, image of educational institution, image formation
Цитування
Бондаренко А. Ю. Управління процесом формування іміджу закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / А. Ю. Бондаренко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 68 с. + дод.
Колекції