ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КИТАЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ (РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій; Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
У публікації розкрито один із важливих аспектів формування підприємницької компетентності в української та китайської молоді. Метою статті є представлення результатів порівняльного аналізу визначення поняття «підприємницька компетентність» китайськими та українськими науковцями. На основі аналізу наукової літератури виявлено три основні позиції українських учених щодо визначення зазначеного поняття, відповідно до яких підприємницька компетентність трактується як: 1) особистісна якість, що забезпечує успішне вирішення поставлених бізнес-завдань і досягнення високих результатів у підприємницькій діяльності та об’єднує в собі знання людини про цю діяльність, високу мотивованість щодо її здійснення, необхідні вміння, а також соціальну відповідальність, готовність до ризику, інтелектуальну мобільність і комунікабельність; 2) сукупність особистих і ділових якостей, навичок, знань, володіння якими дає змогу людини успішно вирішувати різні бізнес-завдання й досягати високих результатів у діяльності; 3) здатність особистості успішно втілювати свої задуми в життя. У китайській науковій літературі найбільш поширеною є позиція вчених, відповідно до якої підприємницьку компетентність варто сприймати як інтегративну якість людини, що забезпечує успішність її підприємницької діяльності та включає в себе відповідні знання, здібності, уміння, соціально-професійну гнучкість, навички соціальної координації й управління тощо. На підставі проведеного порівняльного аналізу з’ясовано, що погляди китайських та українських учених щодо визначення «підприємницька компетентність» значною мірою узгоджуються між собою, а це є важливою передумовою для забезпечення можливості взаємного збагачення доробок із проблеми формування підприємницької компетентності студентів у вищій школі КНР та України. One of the important aspects of the entrepreneurial competence formation in Ukrainian and Chinese youth was revealed in the publication. The purpose of the article is to present the results of a comparative analysis of the definition of the concept “entrepreneurial competence” by Western, Chinese and Ukrainian scientists. On the basis of the analysis of scientific literature, three main positions of Ukrainian scientists have been identified in defining the concept, according to which the entrepreneurial competence is interpreted as: 1) personal quality, that ensures successful solution of the set business problems and achievement of high results in entrepreneurial activity and integrates knowledge of the person about this activity, high motivation for its implementation, required skills, as well as social responsibility, risk-taking, intellectual mobility and communes sociability; 2) a set of personal and business qualities, skills, knowledge, possession, that allows a person to successfully solve various business problems and achieve high results in activity; 3) the ability of the individual to successfully implement their ideas in life. In the Chinese scientific literature, the most widespread is the position of scientists, according to which the entrepreneurial competence should be perceived as an integrative quality of a person that ensures the success of his entrepreneurial activity and includes relevant knowledge, abilities, skills, socio-professional flexibility, social coordination skills and management. Based on the comparative analysis, it was found that the views of Chinese and Ukrainian scholars on the definition of “entrepreneurial competence” largely agree with each other, which is an important prerequisite for enabling mutual enrichment of the problems of the entrepreneurial competence formation of students in higher education in China and Ukraine.
Опис
Ключові слова
підприємницька компетентність, поняття, Китай, Україна, порівняльний аналіз, entrepreneurial competence, concepts, Western scientific thought, China, Ukraine, comparative analysis
Цитування
Ду Цзінсюй. Визначення поняття "Підприємницька компетентність" у китайській та українській науковій думці (результати порівняльного аналізу) / Ду Цзінсюй // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 22, т. 1. – С. 13–15.