Антропоніми турецької мови: лінгквокультурологічний та прагматичний аспекти

dc.contributor.authorСкразловська, І. А.
dc.date.accessioned2021-12-29T08:50:31Z
dc.date.available2021-12-29T08:50:31Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractДисертаційна робота присвячена дослідженню сучасних турецьких антропонімів з позицій актуальних напрямів сучасної лінгвістики – лінгвокультурології та лінгвопрагматики. Об’єктом дослідження є турецькі особові імена та варіанти їхніх парадигм (демінутивні та гіпокористичні форми), також порушуються питання особливостей функціонування антропонімічних моделей турецької мови та прізвиськ. Предметом вивчення стали лінгвокультурні та прагматичні компоненти лексичного значення турецьких антропонімів. Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в системному підході, застосованому до опису антропонімічної системи турецької мови в діахронічному й синхронічному розрізі. Створення класифікацій, які спираються на семантичні й функціональні особливості турецьких особових імен, послугувало виявленню значущих для турецької культури понять і реконструюванню фрагментів турецького національного світогляду. Вперше було розкрито прагматичний потенціал турецьких особових імен та прізвиськ, описано особливості номінативних та комунікативних стратегій їх використання з двох взаємопов’язаних позицій – особи, яка іменує/називає, і особи, яку іменують/називають, – досліджено специфіку дериваційних процесів в антропонімічній системі. Наукова новизна роботи зумовлена також використанням різножанрових емпіричних матеріалів – словників імен, телевізійних серіалів, художніх та публіцистичних текстів, – що дозволило дослідити особливості функціонування турецьких антропонімів у різних комунікативних контекстах і забезпечило високий ступінь достовірності отриманих результатів. Диссертационная работа посвящена исследованию современных турецких антропонимов с позиций актуальных направлений современной лингвистики – лингвокультурологии и лингвопрагматики. Объектом исследования являются турецкие личные имена и варианты их парадигм (деминутивные и гипокористические формы), также поднимаются вопросы особенностей функционирования антропонимических моделей турецкого языка и прозвищ. Предметом исследования стали лингвокультурные и прагматические составляющие лексического значения турецких антропонимов. Научная новизна диссертационного исследования заключается в системном подходе, примененном к описанию антропонимической системы турецкого языка в диахроническом и синхроническом разрезе. Создание классификаций, опирающихся на семантические и функциональные особенности турецких личных имен, послужило выявлению значимых для турецкой культуры понятий и реконструкции фрагментов турецкого национального мировоззрения. Впервые был раскрыт прагматический потенциал турецких личных имен и прозвищ, описаны особенности номинативных и коммуникативных стратегий их использования с двух взаимосвязанных позиций – лица, которое именует/называет, и лица, которое именуют/называют, – исследована специфика деривационных процессов в антропонимической системе. Научная новизна работы обусловлена ​​также использованием разножанровых эмпирических материалов – словарей имен, телевизионных сериалов, художественных и публицистических текстов – что позволило исследовать особенности функционирования турецких антропонимов в разных коммуникативных контекстах и ​​обеспечило высокую степень достоверности полученных результатов. The thesis focuses on the research of the modern Turkish anthroponyms from the standpoint of the current trend of modern linguistics – linguocultural and linguopragmatic studies. The object of the study is Turkish personal names and variants of their paradigms (diminutive and hypocoristic forms), as well as the peculiarities of the functioning of the Turkish anthroponymic models and nicknames. The subject of the study are linguocultural and pragmatic components of the lexical meaning of the Turkish anthroponyms. The scientific novelty of the dissertation research lies in the systematic approach applied to the analysis of the anthroponymic system of the Turkish language in terms of diachrony and synchrony. The classification of the Turkish personal names based on their semantic and functional features has served to highlight the concepts relevant to the Turkish culture and to reconstruct some fragments of the Turkish national worldview. For the first time the pragmatic potential of the Turkish personal names and nicknames has been revealed, the peculiarities of nominative and communicative strategies of their use from two interrelated positions (person who names/calls and person who is named/called) have been described, the specifics of derivational processes in the anthroponymic system have been investigated. The scientific novelty of the work is also due to the use of various genres of empirical materials such as dictionaries of names, television series, art and journalistic texts, that allowed to explore the peculiarities of the Turkish anthroponyms in different communicative contexts and provided a high degree of reliability.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationСкразловська І. А. Антропоніми турецької мови: лінгквокультурологічний та прагматичний аспекти : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії / І. А. Скразловська ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. ‒ Харків : [б. в.], 2020. ‒ 229 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6602
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецькі антропонімиuk_UA.UTF-8
dc.subjectособові іменаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонімічна системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонімікаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвокультурологіяuk_UA.UTF-8
dc.subjectлінгвопрагматикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпарадигма форм особового іменіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрізвиськаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонімічні моделіuk_UA.UTF-8
dc.subjectкартина світуuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрагматичний потенціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectтурецкие антропонимыuk_UA.UTF-8
dc.subjectличные именаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонимическая системаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонимикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвокультурологияuk_UA.UTF-8
dc.subjectлингвопрагматикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпарадигма форм личного имениuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрозвищаuk_UA.UTF-8
dc.subjectантропонимические моделиuk_UA.UTF-8
dc.subjectкартина мираuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрагматический потенциалuk_UA.UTF-8
dc.subjectTurkish anthroponymsuk_UA.UTF-8
dc.subjectpersonal namesuk_UA.UTF-8
dc.subjectanthroponymic systemuk_UA.UTF-8
dc.subjectanthroponymyuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguoculturologyuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguopragmaticsuk_UA.UTF-8
dc.subjectparadigm of personal name formsuk_UA.UTF-8
dc.subjectnicknamesuk_UA.UTF-8
dc.subjectanthroponymic modelsuk_UA.UTF-8
dc.subjectlinguistic picture of the worlduk_UA.UTF-8
dc.subjectpragmatic potentialuk_UA.UTF-8
dc.titleАнтропоніми турецької мови: лінгквокультурологічний та прагматичний аспектиuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАнтропонимы турецкого языка: лингвокультурологический и прагматический аспектыuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeAnthroponyms of the Turkish Language: Linguocultural and Pragmatic Aspectsuk_UA.UTF-8
dc.typeThesisuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
dis_СКРАЗЛОВСЬКАСкразловська І. А. Антропоніми турецької мови: лінгквокультурологічний та прагматичний аспекти.pdf
Розмір:
1.82 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: