Наумовські читання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Шістнадцята студентська наукова конференція відбулася на базі фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 22-23 листопада 2018 року. Напрями роботи конференції математика та методика викладання математики, фізика та методика викладання фізики, інформатика та методика викладання інформатики. До збірника увійшли матеріали кращих доповідей, які відібрані програмним комітетом. Сподіваємось, що матеріали конференції будуть корисними для студентів і всіх, хто зацікавлений у розвитку власного світогляду в галузі означених наук та історії розвитку наукового знання. Шестнадцатая студенческая научная конференция состоялась на базе физико-математического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды 22-23 ноября 2018 года. Направления работы конференции математика и методика преподавания математики, физика и методика преподавания физики, информатика и методика преподавания информатики. В сборник вошли материалы лучших докладов, отобранных программным комитетом. Надеемся, что материалы конференции будут полезными для студентов и всех, кто заинтересован в развитии собственного мировоззрения в области указанных наук и истории развития научного знания. The sixteenth student's scientific conference was held on the basis of the Physics and Mathematics Faculty of the Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda on November 22-23, 2018. Directions of work of the conference are mathematics and methods of teaching mathematics, physics and methods of teaching physics, computer science and methods of teaching computer science. The collection includes materials of the best reports selected by the program committee. We hope that the conference materials will be useful for students and anyone interested in the development of their own world view in the field of these sciences and the history of the development of scientific knowledge.
Опис
Ключові слова
математика, фізика, інформатика, методика викладання, конференції студентства, математика, физика, информатика, методика преподавания, конференции студенчества, mathematics, physics, computer science, method of teaching, student conferences
Цитування
Наумовські читання : матеріали XVI студ. наук. конф., Харків, 22–23 листоп. 2018 р. [Електронний ресурс] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; відп. за вип. О. Г. Колгатін. – Харків : ХНПУ, 2019. – 105 с.