ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ «ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ І ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто ключову компетентність "підприємливість і фінансова грамотність". Формування ключової компетентності "підприємливість і фінансова грамотність" передбачає інтегративність змісту навчання з різних навчальних предметів в усіх освітніх галузях, що дозволить сформувати у учнів наскрізні вміння, про які наголошено в стандарті. Формування змісту навчальних предметів, зокрема інформатики, на засадах інтегративності надає можливість сформувати у дитини цілісне сприйняття картини світу та дозволяє позбутися фрагментарності отриманих знань. В шкільному курсі інформатики можна виокремити теми, в рамках яких може відбуватися природня інтеграція завдань з фінансової грамотності. В статье рассмотрена ключевая компетентность "предприимчивость и финансовая грамотность". Формирование ключевой компетентности "предприимчивость и финансовая грамотность" предусматривает интегративность содержания обучения по различным учебным предметам во всех образовательных областях, что позволит сформировать у учащихся сквозные умения, о которых отмечено в стандарте. Формирование содержания учебных предметов, в частности информатики, на основе интегративности дает возможность сформировать у ребенка целостное восприятие картины мира и позволяет избавиться фрагментарности полученных знаний. В школьном курсе информатики можно выделить темы, в рамках которых может происходить естественная интеграция задач по финансовой грамотности. The article deals with the key competence "Entrepreneurship and Financial Literacy". The formation of the key competence "Entrepreneurship and Financial Literacy" provides for integrative learning content in various subjects in all educational areas, which will allow students to form cross-curricular skills, which are mentioned in the standard. Forming the content of the subjects, in particular computer science, on the basis of integrativity makes it possible to form a holistic perception of the world and to get rid of fragmentation of the acquired knowledge. In the school course of informatics it is possible to single out the topics within which the natural integration of financial literacy tasks can take place.
Опис
Ключові слова
ключова компетентность, підприємливість, фінансова грамотність, інформатика, студентські роботи, ключевая компетентность, предприимчивость, финансовая грамотность, информатика, студенческие работы, key competence, entrepreneurship, financial literacy, Informatics, student work
Цитування
Остапенко Л. П. Формування ключової компетентності "підприємливість і фінансова грамотність" в шкільному курсі інформатики / Л. П. Остапенко, В. М. Феннич // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 90–94.