Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет внутрішніх справ, Електронне вид.
Анотація
Стаття присвячена визначенню поняття звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності, встановленню передумови, підстави та умов його здійснення, виявленню особливостей реалізації цього виду звільнення за Кримінальним процесуальним кодексом України, а також формулюванню на цій підставі власних узагальнюючих висновків. Статья посвящена определению понятия освобождения юридического лица от применения мер уголовно-правового характера в связи с окончанием сроков давности, установлению предпосылки, основания и условий его осуществления, выявлению особенностей реализации данного вида освобождения по Уголовному процессуальному кодексу Украины, а также формулировке на этом основании собственных обобщающих выводов. The article is devoted to the definition of the concept of the release of the legal entity from the application of criminal and law measures in connection with the expiry of the statue of limitation, the establishment of the prerequisites, and conditions for its implementation, the identification of the specifics of the implementation of this type of the release under the Criminal and Procedure Code of Ukraine, as well as making up own general conclusions.
Опис
Ключові слова
кримінальне право, юридичні особи, звільнення, строки давності, закриття кримінального провадження, уголовное право, юридические лица, освобождение, сроки давности, прекращение уголовного производства, criminal law, a legal entity, release, limitation periods, termination of criminal proceedings
Цитування
Ященко А. М. Звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру у зв’язку із закінченням строків давності: теоретико-прикладний аспект / А. М. Ященко // Форум права. / МОН України, Харк. нац. ун-т внутр. справ ; [редкол. Музичук О. М. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУВС, 2017. – № 4. – [Електрон. вид.]. – С. 300–308.