ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ» ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ІНТЕГРОВАНОГО ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-01-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукова ініціатива «Універсум», ТОВ «Нілан-ЛТД»
Анотація
Стаття наводить програму навчального курсу для підвищення кваліфікації працюючих соціальних працівників для роботи в новій структурі - інтегрованому центрі підтримки ВПО та громади. Ця структура об'єднує фахівців всіх соціальних служб, які повинні працювати на основі мультидисциплінарного підходу. Програма включає пояснювальну записку, мету та завдання курсу, його форми та методи, зміст навчання. Статья приводит программу учебного курса повышения квалификации работающих социальных работников для работы в новой структуре - интегрированном центре поддержки ВПЛ и общества. Эта структура объединяет специалистов всех социальных служб, которые должны работать на основе мультидисциплинарного подхода. Программа включает пояснительную записку, цели и задачи курса, его формы и методы, содержание обучения. The article introduces a curriculum program for improving the skills of working social workers to work in a new structure - an integrated HPE and community support center. This structure brings together specialists from all social services, which should work on the basis of a multidisciplinary approach. The program includes an explanatory note, the purpose and objectives of the course, its forms and methods, the content of training.
Опис
Ключові слова
внутрішньо переміщені особи, інтегрований центр підтримки, соціальні працівники, інформацйно-роз'яснювальна соціальна робота, внутренне перемещенные лица, интегрированный центр поддержки, социальные работники, информационно-разъяснительная социальная работа, internally displaced persons, integrated support center, social workers, informative and explanatory social work
Цитування
Трубавіна І. М. Програма навчального курсу "Організація проведення інформаційно-роз'яснювальної соціальної роботи для внутрішньо переміщених осіб" для соціальних працівників інтегрованого центру підтримки / І. М. Трубавіна // Суспільні науки у 2018 році : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Краматорськ, 19 січ. 2018 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 20–24.