ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ ТА КНР У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано образотворчу діяльність школярів України та КНР у позаурочний час. Зазначено, що участь учнів у громадських і місцевих культурно-мистецьких заходах, вивчення етнічного народного мистецтва, відвідування театральних вистав і художніх виставок має бути змістом позакласної мистецької освіти, підлягати обліку й надавати інформацію для оцінювання якості художньої діяльності учнів. Зауважено, що вже на початку ХХІ століття педагоги і Китаю, і України усвідомили необхідність використання широких можливостей, які створює для мистецької освіти освітнє середовище, потрактоване широко – як простір, не лише самого закладу освіти, але й місцевої громади. При цьому в обох країнах педагогів закликають не обмежувати учнів пасивним спогляданням, а залучати їх до активного вдосконалення і творення мистецького простору. The publication analyzes the creative activities of schoolchildren of Ukraine and the People's Republic of China in extracurricular time. It is noted that the participation of students in public and local cultural and artistic events, the study of ethnic folk art, attendance at theater performances and art exhibitions should be the content of extracurricular art education, subject to accounting and provide information for evaluating the quality of artistic activity of students. It was noted that already at the beginning of the 21st century, teachers in China, and Ukraine realized the need to use the wide opportunities created for art education by the educational environment interpreted broadly - as a space, not only of the educational institution itself, but also of the local community. At the same time, in both our countries, teachers are urged not to limit students to passive contemplation, but to involve them in active improvement and creation of an artistic space.
Опис
Ключові слова
образотворча діяльність, мистецька освіта, школярі, позакласна робота, artistic activity, art education, schoolchildren, extracurricular work
Цитування
Чжао Бейбей. Образотворча діяльність школярів України та КНР у позаурочний час / Чжао Бейбей // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 241–243.