ТЕОРІЯ ПРОКСИМІЗАЦІЇ П. ЦАПА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано теорію проксимізації П. Цапа. Основою теорії проксимізації стала теорія дискурсивного простору, яка пропонує геометричне унаочнення уявлення мовця про комунікативну ситуацію, де мовець, час і модальність формують суміш фактичного й когнітивного аспектів у поєднанні зі ставленням мовця до комунікативної ситуації. Зазначено, що використання теорії проксимізації П. Цапа дозволить провадити виважені й об’єктивні дослідження політичного дискурсу, адже дозволяє висвітлити протиставлення опозиційних об’єктів за принциповою для політики ознакою – ідеологічною. The publication analyzes P. Tzapa's theory of proximization. The basis of the theory of proximization was the theory of discursive space, which offers a geometric visualization of the speaker's perception of the communicative situation, where the speaker, time and modality form a mixture of factual and cognitive aspects in combination with the speaker's attitude to the communicative situation. It is noted that the use of the theory of proximization by P. Tsap will allow to conduct balanced and objective research of political discourse, because it allows to highlight the opposition of oppositional objects in principle for politics with an ideological feature.
Опис
Ключові слова
теорія проксимізації, Цап П., лінгвопрагматичні дослідження, політичний дискурс, магістерські роботи, theory of proximization, P. Tsap, linguistic pragmatic studies, political discourse, master's theses
Цитування
Гонтова Т. Теорія проксимізації П. Цапа як методологія лінгвопрагматичних досліджень / Т. Гонтова, Я. Ю. Сазонова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених [Електронне видання] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 14 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2020. – С. 70–71.