Становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ ст.

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена аналізу становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ ст. Установлено, що на початку століття розвиток художньої освіти перебував під впливом Заходу шляхом активного залучення у китайську художню професійну освіту академічних практик Західної Європи, що привело до її європеїзації, започаткувавши тим самим новий етап в історії китайського живопису – реалістичний. Це стало початком експериментальних течій в цій галузі як, наприклад, об’єднання західного мистецтва з китайським. Встановлено, що початок ХХ ст. – середина ХХ ст. був періодом відкриття офіційних шкіл художньої освіти, що були відкриті за ініціативою громадян Китаю, а саме відкриттям низки художніх інститутів, таких як: Сучжоуській (1922 р.), потім, в Нансіне і Ханчжоу (1927 р). Зазначено, що, якщо продовж другої половини XIX ст. процес становлення та розвитку вищої художньої освіти Китаю проходив під впливом Заходу, період з середини до кінця ХХ століття пройшов під впливом російської реалістичної школи. Це визначило напрямки у розвитку сучасного китайського живопису, основні методичні установки у практиці художньої професійної освіти Китаю. Цей період можна віднести до періоду зовнішнього (або радянського) впливу, підтримки системи художньої освіти Нового Китаю. Визначено, що розпочаті в першій половині ХХ ст. експерименти китайським митцям вдалося продовжити вже у 1980-і роки, після Культурної революції. Успіхи сучасних живописців, без сумніву, базуються на успішних експериментах майстрів минулого століття, які не могли відбутися без доброчинних нововведень в галузі художньої освіти, значно збагативши китайське мистецтво ХХІ ст. На сучасному етапі (ХХІ ст.) система художньої вищої професійної освіти Китаю характеризується підтриманням вищими мистецькими школами загальної стратегії відкритої співпраці з іноземними закладами вищої освіти (ЗВО) у встановленні довгострокових відносин співпраці в галузі наукових досліджень, академічних обмінів, підготовки викладачів і навчання студентів (Китай і США, Китай і Південна Корея, Китай і Україна, Китай і Росія). Введеться плідна підготовка аспірантів. Статья посвящена анализу становления высшего художественного образования Китая ХХ в. Установлено, что в начале века развитие художественного образования находилось под влиянием Запада путем активного вовлечения в китайское художественное профессиональное образование академических практик Западной Европы, что привело к его европеизации, начав тем самым новый этап в истории китайской живописи - реалистичный. Это стало началом экспериментальных течений в этой области как, например, объединение западного искусства с китайским. Установлено, что начало ХХ в. - середина ХХ в. был периодом открытия официальных школ художественного образования, которые были открыты по инициативе граждан Китая, а именно открытием ряда художественных институтов, таких как: Сучжоуская (1922 г.), затем, в Нансине и Ханчжоу (1927 г.). Отмечено, что, если течение второй половины XIX в. процесс становления и развития высшего художественного образования Китая проходил под влиянием Запада, период с середины до конца ХХ в. прошел под влиянием русской реалистической школы. Это определило направления в развитии современной китайской живописи, основные методические установки в практике художественной профессионального образования Китая. Этот период можно отнести к периоду внешнего (или советского) влияния, поддержки системы художественного образования Нового Китая. Определено, что начатые в первой половине ХХ в. эксперименты китайским художникам удалось продолжить уже в 1980-е годы, после Культурной революции. Успехи современных живописцев, несомненно, базируются на успешных экспериментах мастеров прошлого века, не могли обойтись без благотворительных нововведений в области художественного образования, значительно обогатив китайское искусство XXI века. На современном этапе (ХХ в.) система художественного высшего профессионального образования Китая характеризуется поддержанием высшими художественными школами общей стратегии открытого сотрудничества с иностранными учреждениями высшего образования (УВО) в установлении долгосрочных отношений сотрудничества в области научных исследований, академических обменов, подготовки преподавателей и обучения студентов (Китай и США, Китай и Южная Корея, Китай и Украина, Китай и Россия). Введется плодотворная подготовка аспирантов. The article is devoted to the analysis of higher art education establishment in China in the XX th century. It is established that at the beginning of the century the development of art education was influenced by the West by actively involving in Chinese art vocational education academic practices of Western Europe, which led to its Europeanization. Thus, begun a new stage in the history of Chinese painting: it was realistic and it was the beginning of experimental trends in those areas such as the union of Western art with Chinese one. It is established that the beginning of the XX th – the middle of the XX th century was the period of opening official schools of art education, which were opened at the initiative of Chinese citizens, namely the opening a number of art institutes such as: Suzhou (1922), then, in Nanjing and Hangzhou (1927). It is noted that during the second half of the XIX century the process of formation and development of higher art education in China was influenced by the West. But the period from mid to late XX th century was influenced by the Russian realistic school, which identified both directions in the development of modern Chinese painting and basic guidelines in the practice of art education in China. This period can be attributed to the period of external (or Soviet) influence and support of the art education system of New China. It is determined that started in the first half of the XX th century the experiments by Chinese artists managed to continue in the 1980s, after the Cultural Revolution. The success of modern painters, no doubt, is based on the successful experiments of masters of the last century, which could not happen without charitable innovations in art education, greatly enriching the Chinese art of the XXI century. At the present stage (XXI century), China’s art higher education system is characterized by the support of higher art schools for a common strategy of open cooperation with foreign universities in establishing long-term cooperation in research, academic exchanges, teacher training and student education (China and USA, China and South Korea, China and Ukraine, China and Russia). Postgraduate students are learning too.
Опис
Ключові слова
вища школа, становлення, художня освіта, Китай, высшая школа, становления, художественное образование, Китай, higher education, formation, art education, China
Цитування
Іонова О. М. Становлення вищої художньої освіти Китаю ХХ ст. / О. М. Іонова, Пей Чжиюн // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : ХНПУ, 2019. – Вип. 62. – С. 79–86.