МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ МОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ І. К. БІЛОДІДА У ВИВЧЕННІ КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія наук України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Видавничий дім Дмитра Бураго
Анотація
Наукові розвідки академіка І. К. Білодіда набувають значущості в сучасних дослідженнях не тільки української, але й інших слов’янських мов. Питання взаємодії мов були завжди актуальними в науковій діяльності вченого. І. К. Білодід зробив вагомий внесок у мовознавство щодо вивчення взаємовпливів мов, що контактують. Така взаємодія, особливо в діахронічному аспекті, на думку мовознавця, сприяє поясненню сучасного стану як семантики, так і граматичних форм слів у споріднених мовах. Методологія когнітивної лінгвістики охоплює мовознавчі та ментальні інтерпретації мовних явищ, що демонструють, з одного боку, взаємообумовленість та взаємозалежність споріднених мов, а, з іншого, – самобутність кожної мови. Ця ідея неодноразово виокремлювалась відомим славістом, а сьогодні постає методологічним підґрунтям у вивченні когнітивних процесів. Научные исследования академика И. К. Белодеда приобретают значимость в современных исследованиях не только украинского, но и других славянских языков. Вопросы взаимодействия языков были всегда актуальными в научной деятельности ученого. И. К. Белодед сделал весомый вклад в языкознание по изучению взаимовлияния языков контактируют. Такое взаимодействие, особенно в диахроническом аспекте, по мнению языковеда, способствует объяснению современного состояния как семантики, так и грамматических форм слов в родственных языках. Методология когнитивной лингвистики охватывает языковедческие и ментальные интерпретации языковых явлений, показывают, с одной стороны, взаимообусловленность и взаимозависимость родственных языков, а с другой - самобытность каждого языка. Эта идея неоднократно выделялась известным славистом, а сегодня является методологическим основанием в изучении когнитивных процессов. Academician Bilodid’s research heritage has become important for studying not only Ukrainian but other Slavic languages. The issues of language interaction were always in the focus of the scholar’s research activities. I.K. Bilodid made a tangible contribution into linguistics as to interaction of the contacting languages. The scholar believed that that interaction, especially in diachronic aspect, facilitates the explanation of the current state of semantics as well as grammar forms in cognate languages. The cognitive linguistics methodology embraces linguistic and mental interpretations of language phenomena that demonstrate interdependence and interrelations of cognate languages, on the one hand, and uniqueness of each of them, on the other hand. That idea has often been emphasized by the famous scholar and is now considered as the methodological foundation for studying cognitive processes.
Опис
Ключові слова
Білодід І. К., когнітивна лінгвістика, методологія когнітивної лінгвістики, взаємодія мов, Белодед И. К., когнитивная лингвистика, методология когнитивной лингвистики, взаимодействие языков, Bilodid I. K., cognitive linguistics, cognitive linguistics methodology, language interaction
Цитування
Радчук О. В. Методологічне значення ідей мовної взаємодії І. К. Білодіда у вивченні когнітивних процесів / О. В. Радчук // Плугатар мовознавчої ниви : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 197–207.