АГРЕСИВНА МЕДІА-СФЕРА ЯК ОДНА З ПРИЧИН ВТРАТИ СПЕЦИФІКИ ДИТИНСТВА

Немає доступних мініатюр
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (ТНПУ)
Анотація
Розкрито вплив медіа-сфери на дітей, а саме: наявність і широке поширення агресивного медіа-середовища; раннє ознайомлення дітей із «дорослою» інформацією, яка призводить до засвоєння ними нових, «екранних» зразків поведінки. Раскрыто влияние медиа-сферы на детей, а именно: наличие и широкое распространение агрессивного медиа-среды; раннее знакомство детей с «взрослой» информации, приводит к усвоению ими новых, «экранных» образцов поведения. The influence of the media sphere on children is revealed, namely: the presence and widespread of an aggressive media environment; Early familiarization of children with "adult" information, which leads to the assimilation of their new, "screen" patterns of behavior.
Опис
Ключові слова
дитинство, агресивна медіа-сфера, втрата специфіки дитинства, інтернет, детство, агрессивная медиа-сфера, потеря специфики детства, интернет, childhood, aggressive media, loss of childhood specifics, internet
Цитування
Лупаренко С. Є. Агресивна медіа-сфера як одна з причин втрати специфіки дитинства / С. Є. Лупаренко // Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф., Тернопіль, 19-20 квіт. 2018 р. / Терноп. нац. пед. ун-т імені В. Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – С. 88–92.