Корекція тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Молодший шкільний вік є найбільш відповідальним етапом шкільного дитинства. Глибокі зміни, що відбуваються в психологічному образі молодшого школяра, свідчать про широкі можливості розвитку дитини на даному віковому етапі. Одним з факторів, що перешкоджає розвитку дітей, є порушення емоційної сфери – підвищена тривожність, страхи, порушення поведінки тощо. Тривожність як порушення емоційної сфери особистості, є стійким утворенням, що зберігається протягом тривалого часу і свідчить про недостатню пристосованість дитини до певних соціальних ситуацій. Тривожність є серйозним фактором ризику для розвитку багатьох невротичних і психосоматичних відхилень. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні основи корекції тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків: охарактеризовано поняття «тривожність» з огляду на психолого-педагогічну літературу, проаналізовано прояв тривожності в молодшому шкільному віці, визначено методи корекції тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків. У другому розділі наведено методику експериментальної роботи з корекції тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків: виявлено рівень тривожності у дітей молодшого шкільного віку, реалізовано комплекс занять для корекції тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків, проаналізовано результати експериментальної роботи. У висновках доведено, що процес корекції тривожності молодших школярів буде ефективним, якщо : включити молодших школярів в комплекс занять, спрямований на покращення взаємин у групі однолітків ; використовувати найбільш ефективні методи і форми такі, як лялькотерапія, казкотерапія, проективне малювання, музикотерапія, психогімнастика, активна нервово-м'язова релаксація. Младший школьный возраст является более ответственным этапом школьного детства. Глубокие изменения, происходящие в психологическом образе младшего школьника, свидетельствуют о широких возможностях развития ребенка на данном возрастном этапе. Одним из факторов, препятствующих развитию детей, является нарушение эмоциональной сферы – повышенная тревожность, страхи, нарушения поведения и т.д. Тревожность как нарушение эмоциональной сферы личности является устойчивым образованием, сохраняющимся в течение длительного времени и свидетельствует о недостаточной приспособленности ребенка к определенным социальным ситуациям. Тревожность является серьезным фактором риска развития многих невротических и психосоматических отклонений. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе рассматриваются теоретические основы коррекции тревожности младших школьников путем улучшения взаимоотношений в группе сверстников: охарактеризовано понятие «тревожность» с учетом психолого-педагогической литературы, проанализировано проявление тревожности в младшем школьном возрасте. Во втором разделе приведена методика экспериментальной работы по коррекции тревожности младших школьников путем улучшения взаимоотношений в группе сверстников: выявлен уровень тревожности у детей младшего школьного возраста, реализован комплекс занятий для коррекции тревожности младших школьников путем улучшения взаимоотношений в группе сверстников, проанализирован. В выводах доказано, что процесс коррекции тревожности младших школьников будет эффективным, если: - включить младших школьников в комплекс занятий, направленный на улучшение взаимоотношений в группе сверстников; использовать наиболее эффективные методы и формы такие, как куклотерапия, сказкотерапия, проективное рисование, музыкотерапия, психогимнастика, активная нервно-мышечная релаксация. Early school age is the most important stage of school childhood. The profound changes that occur in the psychological image of the younger student, indicate a wide range of opportunities for child development at this age. One of the factors that hinders the development of children is a violation of the emotional sphere - increased anxiety, fears, behavioral disorders and more. Anxiety as a violation of the emotional sphere of the individual, is a stable formation that persists for a long time and indicates a lack of adaptation of the child to certain social situations. Anxiety is a serious risk factor for the development of many neurotic and psychosomatic disorders. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of used sources and appendices. The first section discusses the theoretical foundations of correction of anxiety in primary school children by improving relationships in a group of peers: describes the concept of "anxiety" in view of the psychological and pedagogical literature, analyzes the manifestation of anxiety in primary school age, identifies methods for correcting anxiety. The second section presents the method of experimental work to correct anxiety of primary school children by improving relationships in the peer group: identified the level of anxiety in primary school children, implemented a set of classes to correct anxiety of primary school children by improving relationships in the peer group, analyzed the results of experimental work. The findings show that the process of correcting the anxiety of younger students will be effective if: – to include junior schoolchildren in a set of classes aimed at improving peer relationships; – use the most effective methods and forms such as puppet therapy, fairy tale therapy, projective drawing, music therapy, psychogymnastics, active neuromuscular relaxation.
Опис
Ключові слова
молодші школярі, корекція тривожності, лялькотерапія, казкотерапія, проективне малювання, музикотерапія, психогімнастика, нервово-м'язова релаксація, младшие школьники, коррекция тревожности, куклотерапия, сказкотерапия, проективное рисование, музыкотерапия, психогимнастика, нервно-мышечная релаксация, junior schoolchildren, anxiety correction, puppet therapy, fairy tale therapy, projective drawing, music therapy, psychogymnastics, neuromuscular relaxation
Цитування
Чижмак А. В. Корекція тривожності молодших школярів шляхом покращення взаємин у групі однолітків : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / А. В. Чижмак ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 73 с. + дод.
Колекції