Державотворчі процеси в політиці Богдана Хмельницького

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто політику Б. Хмельницького. Становлення української державності відбувалося в єдності з процесами пробудження національної самосвідомості. Політика Б. Хмельницького, врахування соціальних ідеалів козацтва та формування на Запорожжі механізму національної державності зробили можливим на середину XVII ст. формування повноцінного державного організму з демократичними рисами, але державницькі проекти гетьману реалізувати не вдалося. В статье рассмотрена политика Б. Хмельницкого. Становление украинской государственности происходило в единстве с процессами пробуждения национального самосознания. Политика Б. Хмельницкого, учет социальных идеалов казачества и формирование на Запорожье механизма национальной государственности сделали возможным на середину XVII в. формирование полноценного государственного организма с демократическими чертами, но государственные проекты гетману реализовать не удалось. The article examines the policy of B. Khmelnitsky. The formation of Ukrainian statehood took place in unity with the processes of awakening of national self-consciousness. B. Khmelnitski's policy, consideration of social ideals of Cossacks and formation of national statehood mechanism in Zaporozhye made it possible to form full-fledged state organism with democratic features by the middle of XVII century, but hetman failed to realize his state projects.
Опис
Ключові слова
процес державотворення, Хмельницький Б., українська державність, козацтво, процесс создания государства, Хмельницкий Б., украинская государственность, казачество, state creation process, Khmelnytskyi B., Ukrainian statehood, cossacks
Цитування
Луценко М. В. Державотворчі процеси в політиці Богдана Хмельницького / М. В. Луценко // Богдан Хмельницький: історична постать у контексті процесів українського державотворення : матеріали Всеукр. наук. конф., присвяч. 425-й річниці від дня народження гетьмана, Харків,14 трав. 2021р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. С. Гончарова та ін.]. – Харків, 2021. – С. 90–94.