Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-06-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано зарубіжні та вітчизняні наукові праці з питань педагогіки співробітництва та методу навчання у співробітництві. Визначено завдання підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями. Розкрита сутність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями в навчально-виховному процесі. А саме: стимулювання позитивної мотивації майбутніх учителів музичного мистецтва до партнерської взаємодії, духовного та професійного взаємозбагачення; оволодіння системою інтегрованих знань зі співробітництва з учнями із застосуванням мультимедійних засобів навчання; використання диференційованого навчання у процесі моделювання, інтерпретації та втілення музично- педагогічних ситуацій, рольових та ділових ігор, дослідницьких музично-творчих проектів. Розглянуто засоби реалізації визначених педагогічних умов. Ключові слова: співробітництво, педагогіка співробітництва, педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями, позитивна мотивація, взаємне навчання. В статье проанализированы зарубежные и отечественные научные работы по вопросам педагогики сотрудничества и метода обучения в сотрудничестве. Определены задачи подготовки будущих учителей музыкального искусства к сотрудничеству с учениками. Раскрыта сущность педагогических условий подготовки будущих учителей музыкального искусства к сотрудничеству с учениками в учебно-воспитательном процессе. А именно: стимулирование положительной мотивации будущих учителей музыкального искусства к партнерскому взаимодействию, духовному и профессиональному взаимообогащению; овладение системой интегрированных знаний по сотрудничеству с учениками с применением мультимедийных средств обучения; использование дифференцированного обучения в процессе моделирования, интерпретации и воплощения музыкально- педагогических ситуаций, ролевых и деловых игр, исследовательских музыкально-творческих проектов. Рассмотрены средства реализации данных педагогических условий. In the article, the analysis of foreign and domestic scientific sources concerning pedagogics of cooperation and a method of training in cooperation is made. Tasks for preparation of future music teachers to cooperation with pupils are defined. The content of pedagogical conditions for preparation of future music teachers to cooperation with pupils in the educational process is opened. Namely: stimulation of positive motivation of future music teacher to partner interaction, spiritual and professional mutual enrichment that is realized thanks to permission of cases with life and professional situations; to carrying out educational discussions, conversations, forums; organizations of musical clubs; Implementers of these pedagogical conditions are considered.
Опис
Ключові слова
співробітництво, педагогіка співробітництва, підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва, позитивна мотивація, взаємне навчання, студентські роботи, сотрудничество, педагогика сотрудничества, подготовка будущих учителей музыкального искусства, положительная мотивация, взаимное обучение, студенческие работы, cooperation, cooperation pedagogics, preparation of future music teachers, cooperation with pupils, positive motivation, mutual learning, student work
Цитування
Кумейко Є. А. Педагогічні умови підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до співробітництва з учнями / Є. А. Кумейко // Час мистецької освіти. Мистецька освіта: пошуки та відкриття : зб. ст. VІІІ Всеук. наук.-практ. конф., 16–17 черв. 2020 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Ч. 1. – С.110–120.