СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ НУТУ ЗА МОРФОТИПАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Український інститут експертизи сортів рослин (УІЕСР)
Анотація
В статті висвітлені сучасні підходи до класифікації нуту за морфотипами. Так, для гармонізації назв морфотипів культурного нуту та стандартизації описів сортів згідно загальноприйнятих у світі, запропоновано використовувати назви морфотипів kabuli та desi у значенні світло насіннєвий та темно насіннєвий відповідно, зі зазначенням крупності насіння. В статье освещены современные подходы к классификации нута по морфотипам. Так, для гармонизации названий морфотипов культурного нута и стандартизации описаний сортов согласно общепринятых в мире, предложено использовать названия морфотипов kabuli и desi в значении светло семенной и темно семенной соответственно, с указанием крупности семян. The article highlights modern approaches to the classification of chickpeas by morphotypes. So, to harmonize the names of the morphotypes of the cultural chickpea and standardize the descriptions of varieties according to the generally accepted in the world, it is suggested to use the names of the morphotypes kabuli and desi in light seed and dark seminal, respectively, indicating the size of the seeds.
Опис
Ключові слова
нут, класифікація нуту, морфотипи нуту, Cicer arietinum, kabuli, desi, нут, классификация нута, морфотипы нута, Cicer arietinum, kabuli, desi, chickpea, chickpea's classification, morphotypes of chickpea, Cicer arietinum, kabuli, desi
Цитування
Вус Н. О. Сучасні підходи до класифікації нуту за морфотипами / Н. О. Вус, Л. Н. Кобизєва, О. М. Безугла // Сучасний стан та гармонізація назв культурних рослин у системі UPOV : Міжнародна наук.‐практ. конф., м. Київ, 13 жовт. 2017 р. / Укр. ін-т експертизи сортів рослин. – Київ : УІЕСР, 2017. – С. 13–15.