Надсмертність та її вимірювання в Україні в умовах пандемії covid-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуті питання вивчення надлишкової смертності населення України за 2020 рік, пов’язаних з пандемією COVID-19. Встановлені абсолютні й відносні втрати населення України за 2020 рік. Проаналізована надсмертність населення України від COVID-19 шляхом ретроспективного прогнозу чисельності та статево-вікового складу населення на 2020 рік когортно-компонентним методом за умови збереження рівнів смертності та народжуваності на рівні 2019 року. В статье рассмотрены вопросы изучения избыточной смертности населения Украины 2020 года, связанных с пандемией COVID-19. Установлены абсолютные и относительные потери населения Украины 2020 года. Проанализирована сверхсмертность населения Украины от COVID-19 путем ретроспективного прогноза численности и поло-возрастного состава населения на 2020 год когортный-компонентным методом при условии сохранения уровней смертности и рождаемости на уровне 2019 года. The article considers the issues of studying the excess mortality of the population of Ukraine in 2020 related to the COVID-19 pandemic. Absolute and relative losses of the population of Ukraine for 2020 are estimated. The over-mortality of the population of Ukraine from COVID-19 was analyzed by retrospective forecast of the number and sex-age structure of the population for 2020 by the cohort-component method, provided that the mortality and birth rates remain at the level of 2019.
Опис
Ключові слова
надсмертність в Україні, надлишкова смертність, ретроспективне прогнозування, когортно-компонентний аналіз, надсмертність від COVID-19, демографія, сверхсмертность в Украине, избыточная смертность, ретроспективное прогнозирование, когортный-компонентный анализ, сверхсмертность от COVID-19, демография, excess mortality in Ukraine, mortality displacement, retrospective forecasting, cohort-component analysis, excess mortality from COVID-19, demorgaphy
Цитування
Муромцева Ю.І. Надсмертність та її вимірювання в Україні в умовах пандемії covid-19 // Географія та туризм : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 26 лют. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. П. І. Лоцмана. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 140 – 153.