Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснюється спроба становлення теолінгвістичної термінології, зокрема розмежування термінів «біблійна лексика», «біблійна фразеологія», «релігійна лексика», «релігійна фразеологія». Автор статті не ототожнює ці терміни, уважаючи, що релігійна лексика і фразеологія охоплює значно ширшу сферу, і пропонує окреслити їх як сакралізми. До релігійної лексики входять не лише бібліїзми, а й коранізми, талмудизми, сутризми, що поповнюють лексичний і фразеологічний фонд української мови спершу як екзотизми, поступово пересуваючись із периферії в напрямку ядра, подекуди набуваючи нових смислів. The article presents an attempt of organizing theological-linguistic terminology, in particular differentiating the notions "Biblical lexis", "Biblical phraseology", "religious lexis", "religious phraseology". The author doesn't equals these terms, taking into view that religious lexis and phraseology covers a wider sphere and suggesting considering them sacred lexemes. Religious lexis and phraseology includes not only Biblicisms but also quranisms, talmudisms, sutrisms that enrich lexical and phraseological funds of the Ukrainian language first as exotisms, gradually moving from the periphery to the nucleus, obtaining new senses from time to time. The article shows that some religious lexemes, in spite of their rather wide use in the Ukrainian language, are not listed in the dictionaries, definitions of some names need correction. The notion of "religious phraseology" widens at the expense of phraseological units of nominative and communicative types that are borrowed and are still being borrowed by the Ukrainian language from languages of peoples who profess other religions.
Опис
Ключові слова
біблійна лексика, біблійна фразеологія, релігійна лексика, релігійна фразеологія, сакралізм, Biblical lexis, Biblical phraseology, religious lexis, religious phraseology, sacred lexeme
Цитування
Піддубна Н. В. Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2018. – Вип. 47. – С. 50–56.