ДОГОВІР ПОЗИКИ ПІД ГРУ: ІСТОРІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено правове регулювання договору позики під гру з часів Римської імперії та до сьогодні. Саме історичній еволюції становлення цього договору приділена особлива увага. Актуальність аналізу саме такого виду договору є необхідним тому, що ця тема не була досліджена як з боку законодавця, так і з боку сучасних науковців. Тому з початку легалізації азартних ігор в Україні, тобто з 2020 року, постала ще більша потреба в детальних роз’ясненнях щодо проблемних питань для судів, організаторів азартних ігор та для самих гравців. Проаналізовані були сучасні проблемні нюанси та прогалини в українському законодавстві щодо моменту виникнення статусу гравця, зобов’язань сторін, питання часу, з якого договір позики під гру починає мати юридичну силу тощо. На основі досвіду інших країн здійснено аналіз для фактичного порівняння з досвідом України в регулюванні договору позики під гру, що стало вагомим підґрунтям для можливих тенденцій розвитку. Дослідивши українську судову практику у цивільних справах виокремлені прогалини в законодавстві та визначені тенденції для їхнього подолання та розвитку, щоб покращити цивільні провадження в судах та збільшити рівень обізнаності осіб у сфері регулювання договору позики під гру. Автор дійшов висновку, що ставлення до договору позики під гру протягом всього часу було неоднозначним; на процеси регулювання такого договору завжди впливають норми моралі, які були сформовані у суспільстві ще за давніх часів і продовжують впливати та вносити свої обмеження для осіб, які мають до цього відношення, до сьогодні; також на законодавчому рівні виокремлена потреба в більшому вдосконаленні регулювання договору позики під гру та обмеженні цивільної дієздатності для осіб, які схильні до лудоманії та марнотратництва, що призводить до негативних наслідків. In the article the legal adjusting of agreement of loan is investigational under a game, beginning from times of the Roman empire and to present tense. The special attention is exactly spared the historical evolution of becoming of this agreement. Actuality of research of just the same type of agreement is a necessity because to this theme sufficient attention was not spared both from the side of legislator and from the side of modern skilled scientists. Therefore from the beginning of legalization of gaming in Ukraine from 2020 a yet greater requirement appeared in the detailed elucidations for by a problem question for courts, organizers of gaming and for players. Modern problem nuances and blanks in the Ukrainian legislation, that touched the moment of origin of status of player, moment of origin of obligations of parties, were analysed, by a question when an agreement of loan under a game begins to have legal force et al. On the basis of experience of foreign countries an analysis was conducted for the actual comparing to experience of Ukraine in adjusting of agreement of loan under a game, that became ponderable soil for possible progress trends. Investigating Ukrainian judicial practice in civil cases blanks were distinguished in a legislation and tendencies were outlined for their overcoming and development, to improve civil realizations in courts and for the sake of greater expansion of circle of awareness of persons in the field of given adjusting of agreement of loan under a game. It was drawn conclusion, that attitude toward the agreement of loan under playing the draught of all time was ambiguous; the evolution of his becoming finished telling, that the norms of moral, that were formed in society yet at old times and that continue to influence and bring in the limitations for persons, that have to this relation, always influence on adjusting of such agreement, for present tense; also at legislative level a requirement was distinguished in greater perfection in adjusting of agreement of loan under a game and limitation of civil capability for persons, that relate to лудоманії and spendthrift that results in negative consequences.
Опис
Ключові слова
договір позики під гру, договір позики, азартні ігри, ґемблінг, лудоманія, марнотратництво, game loan agreement, loan agreement, gambling, extravagance
Цитування
Максименко А. В. Договір позики під гру: історія та тенденції розвитку / А. В. Максименко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2022. – Вип. 36. – С. 151–162.