Неологізми в сучасному англомовному телевізійному дискурсі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто телевізійний дискурсивний простір, який все частіше стає об'єктом сучасних філологічних досліджень, оскільки телевізійна сфера масової інформації потребує міждисциплінарного та багатоаспектного вивчення. Телевізійний дискурс – зв'язний, вербальний та невербальний, усний та письмовий текст у поєднанні з лінгвістичними та екстралінгвістичними факторами. Функціонування мови постійно поповнюється новими словами, де найбільш інтенсивно відбувається творчий процес перевірки, відбору і закріплення у широкому вжитку лексичних неологізмів, виникнення яких зумовлене соціальною потребою. В статье рассмотрено телевизионное дискурсивное пространство, которое все чаще становится объектом современных филологических исследований, поскольку телевизионная сфера массовой информации требует междисциплинарного и многоаспектного изучения. Телевизионный дискурс – связный, вербальный и невербальный, устный и письменный текст в сочетании с лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Функционирование языка постоянно пополняется новыми словами, где наиболее интенсивно происходит творческий процесс проверки, отбора и закрепление в широком употреблении лексических неологизмов, возникновение которых обусловлено социальной необходимостью. The article considers the television discursive space, which is increasingly becoming the object of modern philological research, as the television media requires interdisciplinary and multifaceted study. Television discourse – coherent, verbal and nonverbal, oral and written text in combination with linguistic and extralinguistic factors. The functioning of language is constantly replenished with new words, where the most intensive is the creative process of verification, selection and consolidation in the widespread use of lexical neologisms, the emergence of which is due to social need.
Опис
Ключові слова
англійська мова, неологізми, телевізійний дискурс, студентські роботи, английский язык, неологизмы, телевизионный дискурс, студенческие работы, English, neologisms, television discourse, student works
Цитування
Костенко Н. Неологізми в сучасному англомовному телевізійному дискурсі / Н. Костенко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 48–49.