Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сьогодні в Україні трудове законодавство ґрунтується на принципі свободи договорів про працю та забороні примусової праці. Тобто, наразі чинне законодавство надає платформу для того, щоб сторони трудового договору через вільне волевиявлення, що оформлюється в їх угоді, мали можливість домовитись щодо питань, які представляють для них інтерес у площині трудового процесу, та визначити максимально індивідуалізоване підґрунтя для його реалізації. На сегодня в Украине трудовое законодательство основывается на принципе свободы договоров о труде и запрете принудительного труда. То есть, пока действующее законодательство предоставляет платформу для того, чтобы стороны трудового договора за свободное волеизъявление, оформляется в их соглашении, должны возможность договориться по вопросам, представляющим для них интерес в плоскости трудового процесса, и определить максимально индивидуализированное основание для его реализации. Today in Ukraine labor legislation is based on the principle of freedom of labor contracts and the prohibition of forced labor. That is, as long as the current legislation provides a platform for the parties to an employment contract for free expression of will, formalized in their agreement, they must the opportunity to agree on issues of interest to them in the plane of the labor process, and to determine the most individualized basis for its implementation.
Опис
Ключові слова
принцип свободи договорів, заборона, примусова праця, трудове право України, аспірантські роботи, принцип свободы договоров, запрет, принудительный труд, трудовое право Украины, аспирантские работы, freedom of contract, prohibition, forced labor, labor law of Ukraine, graduate work
Цитування
Козир В. О. Щодо принципу свободи договорів та заборони примусової праці у трудовому праві України / В. О. Козир // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 91-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 27 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – C. 131–133.