ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Соціальному вихованню дітей у КНР приділяється велика увага, враховуючи пріоритети державної політики з формування особистості, для якої виконання соціальних функцій постає як нагальне завдання, що простежується в державній системі освіти на всіх її рівнях. Питання соціального виховання дітей і молоді є предметом сучасних педагогічних розвідок як українських (Ю. Поліщук, Т. Алєксєєнко, Ю. Жданович, Т. Куниця, Р. Малиношевський, Н. Сергєєв, М. Соляник) так і китайських (Ма Сяохун, Ван Цзюань, Чжан Цзінвень, Сонг Джінгюнь) науковців. Мета статті – розкрити деякі аспекти розуміння поняття соціального виховання школярів у педагогічній думці Китайської Народної Республіки. Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що під поняттями «освіта» і «виховання» у КНР розуміють загальну середню освіту, яка реалізується через комплексний підхід до виховання і навчання дітей як у школах, так і в вдома. Соціальне виховання, сімейне виховання та шкільне виховання відіграють важливу роль у розвитку дитячої особистості. Соціальне виховання розглядається у вузькому (соціальні і культурні інституції, відмінні від школи і сім'ї та пов’язані з ними соціальні групи, організації, товариства) та широкому (різноманітна соціальна діяльність, спрямована на свідомий фізичний і розумовий розвиток людини) розумінні. Поняття «соціалізована освіта» – це нова освітня концепція, спрямована на традиційну систему шкільної освіти. У КНР особливого значення у процесі соціалізації та соціального виховання набувають засоби масової інформації, інформаційні засоби, такі як телебачення, радіо, газети та журнали, соціальні мережі. Соціальне спілкування та дружба стали загальною духовною потребою сучасних учнів. Одним із першочергових завдань, які сьогодні вирішують освітяни Китаю є залучення учнів шкіл до участі у суспільно-громадській діяльності, що є свідомим і добровільним виразом патріотичного піднесення, самовідданості та соціалістичного ентузіазму дітей. Соціальне середовище, яке формується у школах КНР є найбільш ефективним середовищем виховання, під впливом якого відбувається соціальне становлення дитини. Основними компонентами соціальної організації школи є зміст освіти, процес оцінювання та розподілу учнів за статусами, групами і соціальним середовищем. Great attention is paid to the social education of children in China. The priorities of the state policy on personality formation are taken into account, and the performance of social functions appears as an urgent task. This can be seen in the state education system at all levels. The issue of social education of children and young people is the subject of modern pedagogical research both in Ukraine (Yu. Polishchuk, T. Alekseenko, Yu. Zhdanovich, T. Kunytsia, R. Malynoshevskyi, N. Sergeev, M. Solyanyk) and in China (Ma Xiaohong, Wang Juan, Zhang Jingwen, Song Jingyun) scientists. The purpose of the article is to reveal some aspects of the understanding of the concept of social education of schoolchildren in the pedagogical opinion of the People's Republic of China. The conducted analysis gives reason to assert that the concepts of "education" and "upbringing" in the People's Republic of China mean general secondary education, which is implemented through a comprehensive approach to the upbringing and education of children both in schools and at home. Social education, family education and school education play an important role in the development of children's personality. Social education is considered in a narrow (social and cultural institutions, different from school and family and related social groups, organizations, societies) and broad (a variety of social activities aimed at the conscious physical and mental development of a person) understanding. The concept of "socialized education" is a new educational concept aimed at the traditional system of school education. In the People's Republic of China, mass media, information media such as television, radio, newspapers and magazines, and social networks are of particular importance in the process of socialization and social education. Social communication and friendship have become a common spiritual need of modern students. One of the primary tasks that China's educators are solving today is the involvement of school students in social activities. This is a conscious and voluntary expression of children's patriotic elation, self-sacrifice and socialist enthusiasm. The social environment formed in the schools of the People's Republic of China is the most effective educational environment. A child's social development takes place under the influence of the social environment. The main components of the social organization of the school are the content of education, the process of assessment and distribution of students by status, groups and social environment.
Опис
Ключові слова
виховання, соціальне виховання, школярі, соціалізація, діти, Китайська Народна Республіка, education, social education, schoolchildren, socialization, children, People's Republic of China
Цитування
Боярська-Хоменко А. В. Проблема соціального виховання дітей у педагогічній думці Китайської Народної Республіки / А. В. Боярська-Хоменко, Ван Юйхун // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 19–28.