Альбом для лабораторних занять з дисципліни "Ботаніка. Систематика вищих рослин". Частина 2. Покритонасінні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з дисципліни «Систематика вищих рослин». Частина 2. Покритонасінні, підготовлені для студентів ІІ року навчання освітнього рівня бакалавр зі спеціальностей: 014 Середня освіта (біологія) та 091 Біологія. В альбомі наведено методичні розробки 14 лабораторних робіт, під час яких вивчають 77 представників із 38 родин відділу Покритонасінних рослин. В даній роботі наведена сучасна система Magnoliophyta, що запропонована міжнародною групою з філогенії покритонасінних (APG IV, 2016). Methodological recommendations for conducting laboratory classes in the discipline "Systematics of higher plants". Part 2. Angiosperms, prepared for students of the 2nd year of studies at the bachelor's level of education in specialties: 014 Secondary education (biology) and 091 Biology. The Album contains methodological developments of 14 laboratory works during which 77 representatives from 38 families of the Angiosperms department are studied. This work presents the modern system of Magnoliophyta proposed by the international group on the phylogeny of angiosperms (APG IV, 2016).
Опис
Ключові слова
покритонасінні, Angiosperms
Цитування
Бенгус Ю. В. Альбом для лабораторних занять з дисципліни "Ботаніка. Систематика вищих рослин" : метод. рек. / Ю. В. Бенгус, Р. Є. Волкова, Д. В. Леонтьєв ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 2-ге вид. – Харків : [б. в.], 2022. – Ч. 2 : Покритонасінні. – 56 с. : іл.