Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України в контексті сьогодення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Волинський національний університет імені Лесі Українки; видавничий дім«Гельветика»
Анотація
У статті досіджено та проаналізовано організацію навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах у контексті сьогодення. Мета дослідження – проаналізувати особливості організації навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах освіти. Зазначено, що на сучасному етапі організація навчання хореографії згідно із Законом «Про позашкільну освіту» та Положенням про позашкільний навчально-виховний заклад може відбуватися в комплексних позашкільних навчально-виховних закладах (палаци та будинки для дітей і юнацтва, центри дитячої й юнацької творчості, які включають творчі об’єднання за інтересами: гуртки, секції, ансамблі, театри) та профільних позашкільних навчально-виховних закладах (початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, школи мистецтв, дитячо-юнацькі спортивні школи тощо). У процесі написання статті були застосовані методи аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення науково-методичної літератури. Визначено головне завдання та мету навчання хореографії молодших школярів у закладах позашкільної освіти. Вивчено та узагальнено педагогічно цінний досвід організації навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах України. Подано аналіз відомих художніх колективів, танцювальних та хореографічних гуртків, ансамблів народного, сучасного та сучасного спортивно-бального танцю. Установлено, що навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах на сучасному етапі відбувається в аматорських колективах та в профільних мистецьких установах. З’ясовано, що навчання хореографії в танцювальних та хореографічних гуртках, ансамблях та студіях відбувається на основі авторських програм керівників, які складені на основі програм із позашкільної освіти художньо-естетичного напряму. Автор убачає перспективи подальших досліджень у подальшому вивченні теорії й практики організації навчання хореографією як у новій українській школі, так і у позашкільних закладах освіти. В статье проанализирована организация обучения хореографии детей младшего школьного возраста во внешкольных заведениях в контексте настоящего. Цель исследования – проанализировать особенности организации обучение хореографии детей младшего школьного возраста во внешкольных учебных заведениях. Отмечено, что на современном этапе организация обучения хореографии по закону «О внешкольном образовании» и Положении о внешкольном учебно-воспитательном заведении" может происходить в комплексных внешкольных учебно-воспитательных заведениях (дворцы и дома для детей и юношества, центры детского и юношеского творчества, включающие творческие объединение по интересам: кружки, секции, ансамбли, театры и профильных внешкольных учебно-воспитательных заведениях (начальные специализированные художественные учебные заведения, школы искусств, детско-юношеские спортивные школы и т.п.). В процессе написания статьи были использованы методы анализа, синтеза и теоретического обобщения научно-методической литературы. Определены главные задачи и цель обучения хореографии младших школьников в заведениях внешкольного образования. Изучен и обобщен педагогически ценный опыт организации обучения хореографии детей младшего школьного возраста во внешкольных учреждениях Украины. Представлен анализ известных художественных коллективов, танцевальных и хореографических кружков, ансамблей народного, современного и современного спортивно-бального танца. Установлено, что обучение хореографии детей младшего школьного возраста во внешкольных заведениях на современном этапе проходит в любительских коллективах и в профильных художественных учреждениях. Выяснено, что обучение хореографии в танцевальных и хореографических кружках, ансамблях и студиях происходит на основе авторских программ руководителей, составленных на основе программ по внешкольному образованию художественно-эстетического направления. Автор усматривает перспективы дальнейших исследований в дальнейшем изучении теории и практики организации хореографического обучения как в новой украинской школе, так и во внешкольных учебных заведениях. The article examines and analyzes the organization of choreography training for primary school-age children in extracurricular institutions in the present time context. he purpose of the study is to analyze the features of the organization of choreography teaching of primary school children in out-of-school educational institutions. It is noted that the organization of choreography training may currently take place in accordance with the law ‘On Extracurricular Education’ and ‘Regulations on Extracurricular Educational Institutions’ in complex extracurricular educational institutions (palaces and houses for children and youth, centers of children’s and youth creativity, including creative associations by interests such as clubs, sections, ensembles, theaters) and vocational extracurricular educational institutions (primary specialized art educational institutions, art schools, children’s and youth sports schools, etc.). In the process of writing the article, methods of analysis, synthesis and theoretical generalization of scientific and methodological literature were used. The main task and purpose of teaching choreography to primary schoolchildren in extracurricular educational institutions have been determined. The pedagogically valuable experience of organizing choreography training for primary school-age children in extracurricular institutions in Ukraine has been examined and generalized. An analysis of well-known art groups, dance and choreographic clubs, folk, modern and modern sports and ballroom dance ensembles has been given. It has been established that choreography training for primary school-age children in extracurricular institutions is currently taking place in amateur groups and in specialized art institutions. In addition, it has been also found that choreography training in dance and choreographic clubs, ensembles and studios is based on the author’s programs of managers, compiled on the basis of programs for extracurricular education in the artistic and aesthetic direction. The author sees prospects for further research in the further study of the theory and practice of organizing choreography training both in the new Ukrainian school and in out-of-school educational institutions.
Опис
Ключові слова
хореографія, хореографічне навчання, молодший шкільний вік, позашкільні заклади, хореография, хореографическое обучение, младший школьный возраст, внешкольные заведения, choreography, choreography training, primary school age, extracurricular institutions
Цитування
Зозуля К. В. Організація навчання хореографії дітей молодшого шкільного віку в позашкільних закладах україни у контексті сьогодення / К. В. Зозуля // Acta Paedagogiсa Volynienses / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: В. В. Вітюк (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Гельветика, 2021. – №4. – С. 74–82.