ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТНІХ ГАЛУЗЯХ (природнича освітня галузь)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Динамічне поширення та доступність штучного інтелекту відкриває для вчителів та учнів нові можливості. Штучний інтелект стає особистим помічником як для вчителя, так і для учня. З’являються нові методи та техніки викладання та навчання. Це вимагає модернізації педагогічних підходів до розробки освітнього контенту засобами ШІ. Навчально-методичний посібник містить мету, завдання, ідеї впровадження штучного інтелекту в мистецькій освітній галузі, приклади та лайфхаки створення освітнього контенту за допомогою нейронних мереж стануть у нагоді здобувачам закладів вищої педагогічної освіти під час навчання, проходження практики, написання бакалаврських та магістерських робіт тощо. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти). The dynamic spread and accessibility of artificial intelligence opens up new opportunities for teachers and students. Artificial intelligence is becoming a personal assistant for both teachers and students. New teaching and learning methods and techniques are emerging. This requires modernisation of pedagogical approaches to the development of educational content using AI. The study guide contains the goal, objectives, ideas for the introduction of artificial intelligence in the artistic education sector, examples and life hacks for creating educational content using neural networks will be useful for students of higher pedagogical education institutions during their studies, internships, writing bachelor's and master's theses, etc. The study guide is intended for students of the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher pedagogical education, research and teaching staff of higher pedagogical education institutions and pedagogical staff of general secondary education institutions.)
Опис
Ключові слова
штучний інтелект, промпт, нейронні мережі, освітні галузі, навчально-методичний посібник, artificial intelligence, prompt, neural networks, educational sectors, educational and methodological manual
Цитування
Штучний інтелект в освітніх галузях (природнича освітня галузь) : навч.-метод. посіб. для здобувачів першого (бакалавр.), другого (магістер.) рівнів вищ. пед. освіти, наук.-пед. працівників закл. вищ. пед. освіти та пед. кадрів закл. заг. серед. освіти / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: С. О. Доценко, Т. М. Собченко, А. В. Боярська-Хоменко]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – Ч. 3. – 57 с. : іл.