Творчість І. Котляревського в літературознавчих студіях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто творчість українського письменника-драматурга Івана Котляревського, що дала початок новим традиціям, які продовжили діячі української літератури XIX століття. Постать письменника вже не раз привертає до себе увагу дослідників протягом багатьох років. У сучасному світі все більше науковців вивчають його творчість, поповнюючи скарбницю досліджень. Твори І. Котляревського наповнені багатовіковими традиціями не тільки української культури, а й світової, що свідчило перехід до народності, увівши у свої твори живу народну мову, зображення тогочасного життя людей. В статье рассмотрено творчество украинского писателя-драматурга Ивана Котляревского, что дало начало новым традициям, которые продолжили деятели украинской литературы XIX века. Фигура писателя уже не раз обращает на себя внимание исследователей на протяжении многих лет. В современном мире все больше ученых изучают его творчество, пополняя сокровищницу исследований. Произведения И. Котляревского наполнены многовековыми традициями не только украинской культуры, но и мировой, что свидетельствовало о переходе к народности, введя в свои произведения живой народный язык, изображение тогдашней жизни людей. The article examines the work of Ukrainian playwright Ivan Kotlyarevsky, which gave rise to a new tradition, which was continued by figures of Ukrainian literature of the XIX century. The figure of the writer has attracted the attention of researchers for many years. In the modern world more and more scholars are studying his works, adding to the treasury of research. The works of I. Kotlyarevsky are filled with centuries-old traditions not only of Ukrainian culture, but also of the world culture, which shows the transition to the nationality, introducing into his works live folk language, portraying the life of people of that time.
Опис
Ключові слова
літературознавчі студії, Котляревський І., творча спадщина, литературоведческие студии, Котляревский И., творческое наследие, literary studios, Kotlyarevsky І., creative heritage
Цитування
Поліщук А. А. Творчість І. Котляревського в літературознавчих студіях / А. А. Поліщук // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 15 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 112–115.