КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ ЗЗСО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто особливості компетентнісного підходу у процесі навчання фізики учнів закладів загальної середньої освіти. В умовах сучасності фізична освіта у широкому сенсі розглядається, як внесок у розвиток суспільства. Міжпредметна компетентність – можливість учня використовувати свою обізнаність у групі навчальних дисциплін або галузей, для розв’язання проблем міжпредметного характеру. Формування такої компетентності в учнів дає змогу обґрунтувати деякі питання з фізики більш ширше та наочніше, розвивати творче та критичне мислення, встановлювати зв’язки фізики з іншими дисциплінами. Зазначено, що впровадження компетентнісного підходу до процесу навчання фізики учнів ЗЗСО ґрунтується на особливостях формування трьох основних видів компетентностей: ключових, міжпредметної та предметної. The publication examines the peculiarities of the competence approach in the process of teaching physics to students of general secondary education institutions. In modern conditions, physical education in a broad sense is considered as a contribution to the development of society. Interdisciplinary competence is the student's ability to use his knowledge in a group of academic disciplines or fields to solve problems of an interdisciplinary nature. The formation of such competence in students makes it possible to substantiate some questions in physics more broadly and more clearly, to develop creative and critical thinking, to establish connections between physics and other disciplines. It is noted that the implementation of the competency-based approach to the process of teaching physics of the students of ZZSO is based on the peculiarities of the formation of three main types of competences: key, interdisciplinary and subject.
Опис
Ключові слова
вивчення фізики, фізична освіта, компетентність, магістерські роботи, studying physics, physical education, competence, master's theses
Цитування
Потапова Т. В. Компетентнісний підхід у процесі навчання фізики учнів ЗЗСО / Т. В. Потапова // Вісник Сковородинівської академії молодих учених [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 410–414.