Японська етноментальність крізь призму фразеологізмів з соматичними компонентами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-01-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень"
Анотація
У даній статті розглянуто японські фразеологічні одиниці з соматичними компонентами. Особливістю фразеологічних одиниць є сталість використання, використання виразу у даній формі внаслідок звички, що сформувалася за довгий час, а також можливість виглядати як неправильно сформульований вислів. Назви частин тіла є важливим об’єктом дослідження сучасної лінгвістики, особливу групу фразеологічних одиниць складають фразеологізми з соматичними компонентами, в структурі яких в якості повнозначного компоненту міститься лексема, що означає частину тіла людини чи тварини. В данной статье рассмотрены японские фразеологические единицы с соматическими компонентами. Особенностью фразеологических единиц является постоянство использования, использование выражения в данной форме в результате привычки, сформировавшейся за долгое время, а также возможность выглядеть как неправильно сформулированное выражение. Названия частей тела является важным объектом исследования современной лингвистики, особую группу фразеологических единиц составляют фразеологизмы с соматическими компонентами, в структуре которых в качестве знаменательного компонента содержится лексема, что означает часть тела человека или животного. This paper examines Japanese phraseological units with somatic components. A peculiarity of phraseological units is the constancy of use, the use of the expression in this form as a result of a habit formed over a long period of time, as well as the possibility of looking like a misspelled expression. Names of body parts are an important object of research in modern linguistics, a special group of phraseological units are phraseological units with somatic components, the structure of which contains a lexeme as a denominative component, which means a part of the human or animal body.
Опис
Ключові слова
японська етноментальність, фразеологізми, соматичні компоненти, японські фразеологізми, японская этноментальность, фразеологизмы, соматические компоненты, японские фразеологизмы, japanese ethnomentality, phraseology, somatic components, yapanese phraseology
Цитування
Саніна Г. В. Японська етноментальність крізь призму фразеологізмів з соматичними компонентами / Г. В. Саніна // Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 24–25 січ. 2020 р. / Південноукр. орг. "Центр філол. дослідж." – Одеса, 2020. – С. 78–81.